REKLAMA

JWW INVEST S.A.: wyniki finansowe

2021-11-30 07:35
publikacja
2021-11-30 07:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_kwartalny_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane skonsolidowane
I. Rzeczowe aktywa trwałe 2 062 2 577 445 569
II. Inwestycje długoterminowe 383 680 83 150
III. Pozostałe aktywa finansowe 1 198 952 259 210
IV. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 591 1 604 559 354
V. Aktywa trwałe razem 6 344 5 883 1 369 1 300
VI. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności 862 1 362 186 301
VII. Należności z tytułu umów budowlanych 17 623 17 037 3 804 3 764
VIII. Pozostałe aktywa finansowe 1 920 2 574 414 569
IX. Rozliczenia międzyokresowe czynne 594 256 128 57
X. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych 674 7 867 145 1 738
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 462 6 456 3 985 1 426
XII. Aktywa obrotowe razem 40 561 35 817 8 755 7 912
XIII. Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej 1 100 1 100 237 243
XIV. Kapitał zapasowy 24 929 23 863 5 381 5 271
XV. Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego 2 661 2 677 574 591
XVI. Razem kapitał własny 28 670 27 629 6 188 6 103
XVII. Pozostałe zobowiązania finansowe 1 112 1 540 240 340
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 1 237 1 658 267 366
XIX. Kredyty w rachunku bieżącym 0 0 0 0
XX. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 5 0 1
XXI. Pozostale zobowiązania finansowe 869 944 188 209
XXII. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 676 519 146 115
XXIII. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania 5 340 4 350 1 153 961
XXIV. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0 0
XXV. Zobowiązania z tytułu umów budowlanych 7 334 4 479 1 583 989
XXVI. Rezerwy krótkoterminowe 355 959 77 212
XXVII. Rozliczenia międzyokresowe bierne 2 424 1 157 523 256
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 16 998 12 413 3 669 2 742
XXIX. Zobowiązania razem 18 235 14 071 3 936 3 108
XXX. SUMA BILANSOWA 46 905 41 700 10 124 9 212
XXXI. Razem przychody z działalności operacyjnej 56 698 40 326 12 438 9 078
XXXII. Razem koszty działalności operacyjnej -53 773 -37 072 -11 796 -8 346
XXXIII. Amortyzacja -781 -731 -171 -165
XXXIV. Pozostałe zyski/straty netto 105 347 23 78
XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 030 3 601 665 811
XXXVI. Przychody finansowe 2 42 0 9
XXXVII. Koszty finansowe -139 -120 -30 -27
XXXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 893 3 523 635 793
XXXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 659 2 680 583 603
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 1 600 2 044 360
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 1 092 20 246
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -936 -607 -205 -137
XLIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 473 2 085 1 859 469
XLIV. Aktywa trwałe 6 994,22 9 168,77 8 099,97 1 509,69 1 979,06
XLV. Wartości niematerialne i prawne 17,81 0,00 0,00 3,84 0,00
XLVI. Rzeczowe aktywa trwałe 1 928,13 2 468,21 2 492,13 416,18 532,76
XLVII. Należności długoterminowe 92,02 36,11 48,44 19,86 7,79
XLVIII. Inwestycje długoterminowe 1 854,44 3 319,50 1 904,51 400,28 716,51
XLIX. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 101,82 3 344,95 3 654,89 669,52 722,00
L. Aktywa obrotowe 40 148,48 30 482,11 35 388,26 8 665,95 6 579,49
LI. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LII. Należności krótkoterminowe 18 826,15 17 336,82 18 562,87 4 063,58 3 742,11
LIII. Inwestycje krótkoterminowe 20 057,03 10 267,05 8 705,99 4 329,26 2 216,12
LIV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 265,29 2 878,25 8 119,41 273,11 621,26
LV. Aktywa, razem 47 142,70 39 650,88 43 488,24 10 175,63 8 558,54
LVI. Aktywa netto [kapitał własny] 28 635,94 26 006,70 27 628,75 6 181,00 5 613,48
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 506,76 13 644,18 15 859,49 3 994,64 2 945,06
LVIII. Rezerwy na zobowiązania 1 708,29 3 871,97 3 673,17 368,73 835,76
LIX. Zobowiązania długoterminowe 1 112,14 1 625,72 1 539,51 240,05 350,91
LX. Zobowiązania krótkoterminowe 13 331,26 7 001,02 9 568,13 2 877,52 1 511,15
LXI. Rozliczenia międzyokresowe bierne 2 355,07 1 145,46 1 078,68 508,34 247,25
LXII. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 54 749,25 38 336,35 12 010,37 8 630,43
LXIII. Koszty działalności operacyjnej 52 071,25 36 745,25 11 422,89 8 272,23
LXIV. Amortyzacja 780,76 729,94 171,28 164,33
LXV. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 678,00 1 591,10 587,47 358,20
LXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 925,46 2 961,99 641,76 666,81
LXVII. Przychody finansowe 89,78 529,55 19,70 119,21
LXVIII. Koszty finansowe 156,00 120,72 34,22 27,18
LXIX. Zysk (strata) brutto 2 859,23 3 543,82 627,23 797,80
LXX. Zysk (strata) netto 2 629,24 2 707,64 576,78 609,55
LXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 248,33 1 542,47 2 028,81 347,25
LXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 109,33 1 155,24 23,98 260,07
LXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -935,70 -637,96 -205,26 -143,62
LXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 8 421,96 2 059,75 1 847,53 463,70


Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020
roku (4,5268 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,4420 zł).Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych
osiągniętych w roku 2020 (w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.):
pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020
roku (4,5268 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2020 (4,4420 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport kwartalny III kwartał 2021.pdfraport kwartalny III kwartał 2021.pdf raport kwartalny III kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Adam Wieczorek Członek Zarządu Adam Wieczorek
2021-11-30 Wojciech Wcisło Prezes Zarządu Wojciech Wcisło
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki