REKLAMA
RPP

INTROL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-16 17:06
publikacja
2022-11-16 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IIIkw2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 406 593 337 440 86 730 74 024
II. Zysk z działalności operacyjnej 32 798 22 160 6 996 4 861
III. Zysk brutto 27 533 19 635 5 873 4 307
IV. Zysk netto 20 019 7 779 4 270 1 706
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 19 923 7 191 4 250 1 577
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 672) 1 517 (3 983) 333
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 477) (3 607) (2 022) (791)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 971 (16 195) 3 193 (3 553)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (13 178) (18 285) (2 811) (4 011)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 704 018 25 704 018 25 704 018 25 704 018
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 25 704 018 25 704 018 25 704 018 25 704 018
XII. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,28 0,17 0,06
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,28 0,17 0,06
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIV. Aktywa, razem 445 927 374 326 91 570 81 386
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 310 848 241 750 63 832 52 561
XVI. Zobowiązania długoterminowe 97 367 78 087 19 994 16 978
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 213 481 163 663 43 838 35 584
XVIII. Kapitał własny 135 079 132 576 27 738 28 825
XIX. Kapitał podstawowy 5 141 5 141 1 056 1 118
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,26 5,16 1,08 1,12
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,26 5,16 1,08 1,12
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 736 6 775 2 290 1 486
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 3 143 (563) 670 (124)
XXIV. Zysk brutto 15 420 23 835 3 289 5 229
XXV. Zysk netto 14 147 15 668 3 018 3 437
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 909 713 1 047 156
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 823 21 169 389 4 644
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 699) (16 496) (1 856) (3 619)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 967) 5 386 (420) 1 182
XXX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 704 018 25 704 018 25 704 018 25 704 018
XXXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 25 704 018 25 704 018 25 704 018 25 704 018
XXXII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,61 0,12 0,13
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,61 0,12 0,13
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXIV. Aktywa, razem 160 654 152 406 32 990 33 136
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 110 38 886 9 263 8 455
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 31 802 26 437 6 530 5 748
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 308 12 449 2 733 2 707
XXXVIII. Kapitał własny 115 544 113 520 23 727 24 681
XXXIX. Kapitał podstawowy 5 141 5 141 1 056 1 118
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,50 4,42 0,92 0,96
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,50 4,42 0,92 0,96
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
IIIkw2022-sig-sig.pdfIIIkw2022-sig-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy INTROL za I-III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Józef Bodziony Prezes Zarządu
2022-11-16 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki