REKLAMA

INC: wyniki finansowe

2021-04-29 21:48
publikacja
2021-04-29 21:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2020_w2.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania_JSF_podpis.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_sprawozdania_roczne_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 14 733 3 813 3 293 886
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 2 153 935 481 217
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 1 200 583 268 136
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 358 -2 771 2 539 -644
V. Zysk (strata) netto 8 906 -2 383 1 991 -554
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -441 -1 330 -99 -309
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 4 967 1 506 1 110 350
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 7 052 1 361 1 576 316
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 066 634 462 147
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -201 16 -45 4
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 4 325 192 967 45
XII. Aktywa razem 25 313 14 419 5 485 3 386
XIII. Zobowiązania 1 233 1 624 267 381
XIV. Rezerwy 547 9 119 2
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 16 686 261 3 918
XVI. Kapitał własny 22 045 12 769 4 777 2 998
XVII. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,74 -0,29 0,17 -0,07
XIX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 0,74 -0,29 0,17 -0,07
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,83 1,53 0,40 0,36
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2020 w2.BES.pdfINC_jednostkowy_raport_roczny_za_2020 w2.BES.pdf Jednostkowy raport roczny INC S.A. za 2020 rok
INC_31.12.2020_Sprawozdanie z badania JSF_podpis.pdfINC_31.12.2020_Sprawozdanie z badania JSF_podpis.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
oświadczenie RN komitet audytu 2020.pdfoświadczenie RN komitet audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu
oświadczenie RN sprawozdania roczne 2020.pdfoświadczenie RN sprawozdania roczne 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdania finansowego za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2021-04-29 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2021-04-29 Wojciech Iwaniuk Członek Zarządu Wojciech Iwaniuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Jacek Skrzypczak Dyrektor Finansowy Jacek Skrzypczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki