HubStyle S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 23:51
publikacja
2020-06-30 23:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
HubStyle_S.A._SF_skonsolidowane_2019..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SPOLKI_HUBSTYLE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_BADANIA_SKON._GK_HUBSTYLE_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_HubStyle_i_HubStyle_S.A._za_2019_rok..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 654 8 549 2 246 2 006
II. Zysk na działalności operacyjnej -5 895 -9 713 -1 371 -2 279
III. Zysk brutto -6 228 -9 824 -1 449 -2 305
IV. Zysk netto -6 228 -9 851 -1 449 -2 312
V. Całkowite dochody ogółem -6 228 -9 182 -1 449 -2 155
VI. Aktywa razem 9 059 4 725 2 127 1 099
VII. Rzeczowe aktywa trwałe 935 346 220 80
VIII. Należności krótkoterminowe 2 507 316 589 73
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 13 432 3 228 3 154 751
X. Zobowiązania długoterminowe 359 0 84 0
XI. Kapitał własny -4 732 1 497 -1 111 348
XII. Kapitał podstawowy 3 200 2 600 751 605
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 808 -4 380 -2 049 -1 028
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 1 800 3 422
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 590 2 392 2 231 561
XVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 796 -188 185 -44
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i działalności zaniechanej(zł/EUR) -0,19 -0,35 -0,04 -0,08
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i działalności zaniechanej(zł/EUR) -0,19 -0,35 -0,04 -0,08
XIX. Zysk na zbyciu działalności zaniechanej 0 680,00 0 160
XX. Zyska ( strata) netto z działalności zaniechanej 0 -11 0 -3


W
okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


pozycje bilansowe
przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2019 4,2585 PLN/EUR; 31.12.2018 4,300 PLN/EUR,pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 01.01-31.12.2019
4,2988 PLN/EUR, 01.01-31.12.2018 4,2617 PLN/EUR


Najwyższy
i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował
się następująco: 01.01-31.12.2019 4,3891 oraz 4,2406 PLN/EUR,
01.01-31.12.2018 4,3978 oraz 4,1423 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HubStyle S.A._SF_skonsolidowane 2019..pdfHubStyle S.A._SF_skonsolidowane 2019..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Hubstyle S.A.
OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HUBSTYLE.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HUBSTYLE.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HUBSTYLE
Oświadczenie Zarząd.pdfOświadczenie Zarząd.pdf Oswiadczenie Zarządu
SPRAWOZDANIE Z BADANIA SKON. GK HUBSTYLE 2019.pdfSPRAWOZDANIE Z BADANIA SKON. GK HUBSTYLE 2019.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej HubStyle i HubStyle S.A. za 2019 rok..pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej HubStyle i HubStyle S.A. za 2019 rok..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hubstyle S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2020-06-30 Wiktor Dymecki Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Żaneta Hejne Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki