REKLAMA

HARPER HYGIENICS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-01 14:52
publikacja
2021-03-01 14:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
HARPER_HYGIENICS_-_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_3Q2020_FINAL.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
HARPER_HYGIENICS_-_raport_jednostkowy_kwartalny_3Q2020_31122020.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 180 861 166 071 40 334 38 645
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 362 36 145 10 785 8 411
III. Zysk (strata) brutto 9 235 -1 736 2 060 -404
IV. Zysk (strata) netto 6 715 -428 1 498 -100
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 660 -15 361 1 877 -3 607
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 100 2 399 -455 563
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 856 12 923 -1 486 3 035
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -296 -40 -64 -9
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 249 499 245 829 54 065 57 727
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 185 046 188 234 40 098 44 202
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 031 60 605 19 943 14 231
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 015 127 629 20 156 29 970
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 454 57 595 13 967 13 525
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 546 1 546 20 363
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 367 000 63 670 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,05 -0,01 0,20 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,05 -0,01 0,20 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,12 0,90 2,20 0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,12 0,90 2,20 0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2021-03-01 Andrzej Kowalski Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 165 016 166 987 170 687 169 942
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 429 7 500 7 513 6 762
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 137 872 138 983 138 518 141 101
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
2.1. Długoterminowe aktywa finansowe 331 322 4 319 4 189
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 5 5 5 5
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 5 5 5 5
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
b) w pozostałych jednostkach 326 317 4 314 4 184
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 384 20 182 20 338 17 891
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 84 483 98 706 84 183 75 886
1. Zapasy 37 740 40 928 29 726 29 046
2. Należności krótkoterminowe 45 297 54 740 52 207 45 634
2.1. Od jednostek powiązanych 3 075 1 492 3 038 2 317
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 41 724 52 001 48 375 43 317
Inwestycje krótkoterminowe
2.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 498 1 247 794 527
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 498 1 247 794 527
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 446 3 038 2 250 1 206
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 249 499 265 693 254 871 245 829
PASYWA
I. Kapitał własny 64 454 64 528 57 595 57 595
1. Kapitał zakładowy 1 546 1 546 1 546 1 546
2. Kapitał zapasowy 60 007 60 007 59 614 59 614
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -1 875 -2 094 -2 019 -1 198
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 938 -1 938 -1 938 -1 938
5. Zysk (strata) netto 6 715 7 008 393 -428
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 185 046 201 165 197 275 188 234
1. Rezerwy na zobowiązania 312 312 312 312
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 312 312 312 312
a) długoterminowa 312 312 312 312
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 91 719 81 288 83 743 60 293
2.1. Wobec jednostek powiązanych 33 773 22 615 21 832 0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Wobec pozostałych jednostek 57 946 58 673 61 911 60 293
3. Zobowiązania krótkoterminowe 74 491 91 166 90 105 103 736
3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 162 19 084 17 998 34 327
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 66 329 72 082 72 107 69 409
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 18 524 28 399 23 115 23 893
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 249 499 265 693 254 871 245 829
Wartość księgowa 64 454 64 528 57 595 57 595
Liczba akcji (w szt.) 6 367 000 6 367 000 6 367 000 63 670 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,12 10,10 9,05 0,90
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 367 000 6 367 000 6 367 000 63 670 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,12 10,10 9,05 0,90
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 499 180 861 50 804 166 071
- od jednostek powiązanych 1 064 3 308 949 5 638
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -37 823 -132 499 -38 503 -129 926
- jednostkom powiązanym -837 -2 543 -1 810 -4 665
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 676 48 362 12 301 36 145
IV. Koszty sprzedaży -6 833 -22 699 -8 831 -23 920
V. Koszty ogólnego zarządu -4 625 -13 734 -4 760 -14 216
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 218 11 929 -1 290 -1 991
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 885 3 076 1 968 6 560
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -1 899 -4 096 -728 -3 299
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 204 10 909 -51 1 269
X. Przychody finansowe -585 1 898 919 954
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe -1 218 -3 573 -1 048 -3 958
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 401 9 235 -180 -1 736
XIII. Podatek dochodowy -694 -2 520 727 1 307
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -293 6 715 548 -428
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -293 6 715 548 -428
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 367 000 6 367 000 63 670 000 63 670 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 1,05 0,01 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 367 000 6 367 000 63 670 000 63 670 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 1,05 0,01 -0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 546 1 546 1 546 1 546
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 546 1 546 1 546 1 546
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 546 1 546 1 546 1 546
1. Kapitał zapasowy na początek okresu 60 007 59 614 68 318 68 318
1.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 393 -8 703 -8 703
a) zwiększenia (z tytułu) 0 393
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 0 393
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) -8 703 -8 703
- pokrycia straty -8 703 -8 703
1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 007 60 007 59 614 59 614
2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -2 094 -2 019 -83 -83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 219 144
2.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 936
a) zwiększenia (z tytułu) 219 144
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 936 -1 115
zbycia środków trwałych
2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 875 -1 875 -2 019 -1 198
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 393
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 393
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) -393
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 938 -1 938 -1 938 -1 938
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 938 -1 938 -1 938 -1 938
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto -293 6 715 393 -428
a) zysk netto 6 715 393
b) strata netto -293 -428
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 454 64 454 57 595 57 595
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -293 6 715 548 -428
II. Korekty razem 5 425 1 945 -8 608 -14 933
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 789 8 731 2 624 8 549
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 227 -1 655 -68 -1 636
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 633 1 398 870 2 259
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 27 -1 501 -1 398
Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapasów 3 187 -8 014 4 537 -318
6. Zmiana stanu należności -1 410 1 458 -15 071 -22 389
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 132 8 660 -8 061 -15 361
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 5 573 2 765 3 499
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 709 3 307
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 2 679
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 894 56 192
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -1 607 -7 673 -280 -1 101
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 607 -7 673 -280 -1 101
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 607 -2 100 2 484 2 399
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -1 148 7 125 20 635
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki -1 148 7 125 20 635
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -3 126 -6 856 -1 493 -7 712
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -1 310 -3 722 -446 -3 310
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 303 -1 492 -300 -1 715
3. Odsetki -513 -1 643 -747 -2 688
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 273 -6 856 5 632 12 923
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -749 -296 56 -40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -749 -296 56 -40
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 247 794 471 567
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 498 498 527 527
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
HARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdfHARPER HYGIENICS - skrocone jednostkowe sprawozdanie 3Q2020_FINAL.pdf Skrocone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 3Q 2020
HARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdfHARPER HYGIENICS - raport jednostkowy kwartalny 3Q2020_31122020.pdf Jednostkowy Raport Kwartalny 3Q 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki