Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW („ZWZ GPW”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 133 470 960,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,18 zł (słownie: trzy złote osiemnaście groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 19 lipca 2019 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 14/2019Date: 17 June 2018Subject: Resolution
of the GPW Ordinary General Meeting on dividend payment for 2018Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent of the report:The Warsaw Stock Exchange
(“GPW”, “Company”) informs that on 17 June 2019 the GPW Ordinary General
Meeting (“GPW OGM”) took a resolution on distribution of the Company’s
2018 net profit. GPW OGM resolved to allocate the amount of PLN
133,470,960.00 (in words: one hundred thirty three million four hundred
seventy thousand nine hundred sixty zloty). The dividend payout ratio
will be 72.7% of the consolidated profit (77.1% of the net profit
attributable to the shareholders of the parent entity adjusted for the
share of profit of associates).The dividend per share is PLN 3.18
(in words: three zlotys eighteen groszy). The number of shares covered
by the dividend is 41,972,000. Simultaneously, GPW OGM set the dividend
record date for 19 July 2019 and the dividend payment date for 2 August
2019.Legal basis: § 19.2 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and on conditions under which information required
by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-06-17 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.