REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: wyniki finansowe

2018-09-27 21:59
publikacja
2018-09-27 21:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
H12018_GNB_Sprawozdanie_Finansowe_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_H1_GNB_Raport_z_przegladu_-_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_H1_GNB_Raport_z_przegladu_-_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat
I. Wynik z tytułu odsetek 595 653 652 532 140 501 153 631
II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 68 447 83 516 16 145 19 663
III. Zysk/ (strata) brutto (158 558) (135 936) (37 400) (32 005)
IV. Zysk/ (strata) netto (163 788) (112 503) (38 634) (26 487)
V. Zysk/ (strata) netto przypadający/ca akcjonariuszom jednostki dominującej (163 788) (114 122) (38 634) (26 869)
VI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (279 580) (76 681) (65 946) (18 054)
VII. Przepływy pieniężne netto (1 730 638) 873 463 (408 217) 205 647
VIII. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
IX. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 41 680 117 42 711 803 9 556 153 10 240 428
X. Suma aktywów 55 649 543 59 818 839 12 758 974 14 341 950
XI. Zobowiązania wobec klientów 46 846 918 48 613 567 10 740 764 11 655 414
XII. Kapitał własny ogółem 3 325 448 4 298 806 762 438 1 030 666
XIII. Kapitał Tier 1 4 038 915 4 183 368 926 017 1 002 989
XIV. Kapitał Tier 2 1 159 002 1 329 687 265 729 318 801
XV. Łączny współczynnik kapitałowy 11,82% 12,56% 11,82% 12,56%
XVI. Liczba akcji 971 293 193 901 696 125 971 293 193 901 696 125
Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat
XVII. Wynik z tytułu odsetek 572 693 640 941 135 085 150 902
XVIII. Wynik z tytułu prowizji i opłat 51 294 49 127 12 099 11 566
XIX. Zysk/ (strata) brutto (170 268) (164 393) (40 162) (38 704)
XX. Zysk/ (strata) netto (149 004) (119 357) (35 147) (28 101)
XXI. Całkowite dochody/ (straty) za okres (265 426) (77 956) (62 608) (18 354)
XXII. Przepływy pieniężne netto (1 736 408) 835 633 (409 578) 196 740
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XXIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 630 477 43 643 399 9 774 046 10 463 785
XXV. Suma aktywów 56 093 814 60 245 955 12 860 834 14 444 354
XXVI. Zobowiązania wobec klientów 46 938 987 48 710 831 10 761 873 11 678 734
XXVII. Kapitał własny ogółem 3 370 870 4 330 467 772 852 1 038 257
XXVIII. Kapitał Tier 1 3 956 801 4 077 039 907 190 977 496
XXIX. Kapitał Tier 2 1 159 002 1 329 687 265 729 318 801
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 11,69% 12,40% 11,69% 12,40%
XXXI. Liczba akcji 971 293 193 901 696 125 971 293 193 901 696 125


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według
następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego
przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości 1 EUR =
4,3616 zł oraz na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1 EUR = 4,1709 zł.


- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje dotyczące
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 3
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku
(odpowiednio: 1 EUR = 4,2395 zł i 1 EUR= 4,2474 zł)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
H12018_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa.pdfH12018_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa.pdf 2018 H1 GNB Skonsolidowany raport półroczny
2018 H1 GNB Raport z przeglądu - jednostkowy.pdf2018 H1 GNB Raport z przeglądu - jednostkowy.pdf 2018 H1 GNB Raport z przeglądu - jednostkowy
2018 H1 GNB Raport z przeglądu - skonsolidowany.pdf2018 H1 GNB Raport z przeglądu - skonsolidowany.pdf 2018 H1 GNB Raport z przeglądu - skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu
2018-09-27 Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki