REKLAMA

Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej

Katarzyna Rostkowska2017-03-11 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-11 06:00
Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej
Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej
fot. Johan10 / / YAY Foto

Zarówno firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i te z dłuższym stażem są zobowiązane do odprowadzania daniny do państwa w postaci m.in. podatku dochodowego. Sprawdzamy jaką formę opodatkowania wybrać, czym się różnią i jakie dają korzyści.

Na przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą państwo nakłada obowiązek wyboru formy opodatkowania, czyli sposobu w jaki przyjdzie im płacić należny podatek dochodowy. Forma opodatkowania jest bardzo istotną kwestią, ponieważ zależy od niej nie tylko wysokość podatków, jakie firma będzie płacić, ale również koszty prowadzenia księgowości.

Co istotne - raz wybrana forma podatku nie zobowiązuje przedsiębiorstwa do ciągłej jej kontynuacji. Firma ma prawo zmiany modelu raz w roku, składając stosowny wniosek w urzędzie skarbowym najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, wykonujący ściśle określone wolne zawody oraz prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej, po zakończonym roku obrachunkowym może przeanalizować, czy wybrana forma opodatkowania jest dla jego firmy najkorzystniejsza i czy nie warto rozważyć jej zmiany. Natomiast podatnicy, którzy zamierzają kontynuować rozliczanie według dotychczasowych metod, nie muszą o tym informować urzędu skarbowego. Brak oświadczenia o zmianie formy jest równoznaczny z podjęciem decyzji o rozliczaniu się według już przyjętych zasad.

Własna firma - możliwe formy opodatkowania

Dokonując wyboru formy opodatkowania, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • profil prowadzonej działalności;
 • prognozowane przychody oraz koszty;
 • miejsce prowadzenia działalności;
 • wielkość zatrudnienia;
 • koszty usług księgowych.

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą podczas rejestracji dokonują wyboru formy opodatkowania oraz decydują, jak będą rozliczać podatki - miesięcznie czy kwartalnie. Początkujący przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania:

Każdą z form opodatkowania szczegółowo opisano w dalszej części artykułu.

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa, w której przepisy nie nakładają na przedsiębiorstwa obostrzeń m.in. co do profilu działalności czy wielkości zatrudnienia, dlatego tę formę może przyjąć każda firma.

Podobnie jest w przypadku podatku liniowego, który wynosi 19%. Taką formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest to forma korzystniejsza dla przedsiębiorców osiągających dochody wyższe niż 85 528 zł, którzy w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych płaciliby podatek na poziomie 32%. Istotne jest, że w obydwóch formach podatek płacony jest od dochodu, gdzie przy ryczałcie oraz karcie podatkowej dochód nie ma znaczenia dla celów podatkowych.

Ze zryczałtowanych form opodatkowania może skorzystać określona grupa przedsiębiorców. Ryczałt oraz karta podatkowa przeznaczone są przede wszystkim dla małych firm z określonych branż. Jest to niejednokrotnie tańsza forma opodatkowania, niestety w zawiązku z ograniczeniami niewiele firm może dokonać ich wyboru. Co istotne, w ryczałcie wysokość podatku zależna jest od osiąganych przychodów, natomiast przy karcie podatkowej podatnik płaci stałą stawkę kwotową ustaloną przez naczelnika właściwego urzędu skarboweg, niezależnie od kondycji finansowej firmy.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Forma podatku [kwotowa, procentowa]

%

%

%

kwotowa

Podstawa opodatkowania

podatek naliczany od dochodu

podatek naliczany od dochodu

podatek naliczany od przychodu

stała kwota podatku wyliczona przez US

Progi podatkowe

18%, 32%

19%

20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%

stała kwota podatku

Limity dotyczące uzyskanych przychodów

1 200 000 euro - po przekroczeniu konieczność prowadzenia pełnej księgowości

1 200 000 euro - po przekroczeniu konieczność prowadzenia pełnej księgowości

250 000 euro

brak

Zaliczki na podatek dochodowy

płatne do 20. dnia każdego miesiąca  bądź kwartalne

płatne do 20. dnia każdego miesiąca  bądź kwartalne

płatne do 20. dnia każdego miesiąca bądź kwartalne

brak

Termin składania zeznania rocznego

do 30 kwietnia

do 30 kwietnia

31 stycznia

podatek płacony do 7. dnia każdego miesiąca; do 31 stycznia złożenie informacji o zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej składkach na ubezpieczenie

Możliwość odliczania straty

tak

tak

n/d

n/d

Rodzaj druku zeznania rocznego

PIT-36

PIT-36L

PIT-28

PIT-16A

Ograniczenia w zakresie rodzaju wykonywanej działalności

brak

brak

tak

tak

Ograniczenia w zakresie zatrudnienia pracowników

brak

brak

brak

tak - ilościowe oraz nie można zatrudniać na podstawie umowy o dzieło i zlecenia

Rodzaj prowadzonej ewidencji

książka przychodów i rozchodów

książka przychodów i rozchodów

ewidencja przychodów

brak

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych

tak

ograniczone

ograniczone

nie

Możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem

tak

tak

nie

nie

Źródło: opracowanie własne, Bankier.pl

Formy opodatkowania preferowane przez banki

Wybór formy opodatkowania niejednokrotnie może przełożyć się na relacje przedsiębiorstwa z bankami. Okazuję się bowiem, że instytucje finansowe mają swoje preferencje co do pożądanych klientów firmowych. Chętniej finansują przedsięwzięcia realizowane przez firmy będące na pełnej księgowości w związku z ilością informacji, jakie są dostępne w prowadzonych dokumentach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). Książka przychodów i rozchodów również nie stanowi większego problemu, ponieważ dostępne są w niej informacje o przychodach, kosztach oraz dochodzie osiąganym przez przedsiębiorstwo. Natomiast firmy będące na ryczałcie czy karcie podatkowej, które nie są zobowiązane do prowadzenia rozbudowanej dokumentacji finansowej, nie są traktowane przez banki już tak przychylnie. Przy składaniu wniosku kredytowego często bywają proszone o dostarczenie dokumentów, których nie muszą na co dzień prowadzić.

Należy również pamiętać, że w zależności od formy opodatkowania będą różniły się wymogi banków dotyczące ilości oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do procesowania wniosku kredytowego. Kluczową kwestią będzie również terminowe regulowanie należności podatkowych wobec US oraz składek ZUS. Przedsiębiorstwa ubiegające się o przyznanie kredytu bądź pożyczki mogą zostać zobligowane do dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu. Dlatego należy pamiętać, że - niezależnie od formy prawnej - istotne jest terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych. Dodatkowo koszt prowadzenia rachunku firmowego również może się różnic w zależności od przyjętej formy prawnej przez przedsiębiorstwo. Firmy zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw ponoszą koszt niejednokrotnie niższy, niż przyjdzie zapłacić firmie będącej na pełnej księgowości.

Czytaj dalej: Opodatkowanie na zasadach ogólnych »

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to forma obowiązująca poniekąd z automatu. Jeśli nie zostanie zgłoszona chęć stosowania innych zasad podatkowych, firma będzie regulowała swoje zobowiązania w oparciu o zasady ogólne.

Podstawą zastosowania zasad ogólnych jest wyliczenie dochodu, który jest różnicą pomiędzy przychodami z prowadzonej działalności a kosztami jego uzyskania. Wybór tej metody jednocześnie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Do jej prowadzenia są zobowiązane firmy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Po przekroczeniu wyznaczonego limitu przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza konieczność sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat czy zestawienia przepływów pieniężnych. Ponadto przedsiębiorcy, rozliczając się na zasadach ogólnych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (niezbędną do naliczania odpisów amortyzacyjnych), ewidencji wyposażenia oraz karty przychodów pracowników (jeśli ich zatrudniają). Przy skali podatkowej są możliwe dwie stawki podatku:

 • 18% - obowiązuje, gdy dochód roczny nie przekroczy 85 528 zł;
 • 32% - wysokości podatku, przy dochodach przekraczających 85 528 zł, z tym że stawka dotyczy wyłącznie dochodu powyżej wskazanej kwoty.

Skala podatkowa (zasady ogólne)

Zalety

Wady

 • korzystanie z ulg podatkowych, m.in. ulga na dzieci, internet, rehabilitacyjna, za darowizny, abolicyjna
 • możliwość rozliczania ze współmałżonkiem
 • możliwość potrącania kosztów uzyskania przychodów
 • kwota wolna od podatku
 • brak obowiązku zapłaty podatku w przypadku braku dochodów lub osiągania dochodów w kwocie niepowodującej powstania obowiązku podatkowego
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego i zaliczek w formie uproszczonej
 • rozbudowane obowiązki ewidencyjne
 • konieczność zapłaty wyższego podatku przy osiągnięciu dochodu powyżej 85 528 zł

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Osiągniecie rocznego dochodu na poziomie niższym bądź równym 85 528 zł obliguje przedsiębiorcę do zapłaty podatku w wysokości 18%. Wyjątkiem jest osiągnięcie przez podatnika dochodu rocznego nieprzekraczającego 3091 zł. Uzyskanie dochodu w takiej wysokości nie spowoduje bowiem obowiązku zapłaty ani złotówki podatku. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku złożenia deklaracji rocznej. Dodatkowo dochód polegający opodatkowaniu, przed wyliczeniem należnego podatku, zostaje pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek. Kwotę zmniejszającą podatek można rozliczać albo w trakcie roku poprzez pomniejszanie zaliczki na podatek co miesiąc o kwotę 1/12 kwoty wolnej, albo w całości na koniec roku. Od stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

 • 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej w przedziale od 6600 zł do kwoty 11 000 zł;
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

Natomiast jeżeli podatnik w deklaracji rocznej wykaże stratę, jej rozliczenie może nastąpić przez pięć kolejnych lat. W każdym roku podatnik może rozliczyć wyłącznie do 50% wykazanej wcześniej straty. Oznacza to, że stratę może zostać rozliczona najkrócej przez dwa lata (2 x 50%), a najdłużej przez lat 5 po roku jej wykazania (5 x 20%).

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Może wybrać formę miesięcznego bądź kwartalnego ich uiszczania. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje firmom rozpoczynającym działalność bądź małym przedsiębiorcom, czyli takim, w których wartość sprzedaży nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł (tj. równowartości w złotych 1 200 000 euro). Natomiast firma rozpoczynająca działalność to taka, w której podatnik w roku jej rozpoczęcia oraz przez okres dwóch lat liczonych od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną bądź działalności nie prowadził małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Zaliczki należy wyliczyć i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy termin zapłaty przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, wówczas zaliczkę należy uiścić najbliższego dnia roboczego. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych ma również prawo do skorzystania z kredytu podatkowego. Stanowi on możliwość zwolnienia w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności z konieczności płacenia zaliczek na podatek. Ulga przyznawana jest na rok pod warunkiem, że firma utrzyma status tzw. małego przedsiębiorstwa. Oprócz obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia zeznania rocznego PIT-36. Ostatecznym terminem na dokonanie tego obowiązku jest 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj dalej: Podatek liniowy »

Podatek liniowy

Dla przedsiębiorców, których dochód z powadzonej działalności gospodarczej przekroczył próg 85 528 zł, co powoduje konieczność zapłacenia wyższej stawki podatku, tj. 32% od wartości powyżej wskazanego limitu, lepszym wyborem od skali podatkowej może okazać się 19-proc. podatek liniowy. Jest to forma opodatkowania, którą mogą wybrać przedsiębiorcy podczas rejestracji działalności gospodarczej lub dokonać zmiany w trakcie jej prowadzenia. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia.

Decyzja o wyborze podatku liniowego daje pewność, że jego wartość będzie stała w całym roku. W tej formie opodatkowani nie ma wyszczególnionych stawek, których przekroczenia przedsiębiorca musiałby się obawiać. Należy jednak pamiętać, że jest to forma przeznaczana wyłącznie dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Oczywiście nie oznacza to, że jest to w każdej sytuacji lepsza forma opodatkowania od skali podatkowej. Różnica bowiem pomiędzy podatkiem liniowym a opodatkowaniem na zasadach ogólnych przy stawce 18% wynosi aż 1%. Taka różnica może okazać się odczuwalna, kiedy weźmiemy pod uwagę dochody osiągane przez cały rok.

Podatek liniowy

Zalety

Wady

 • stała stawka podatku bez względu na poziom osiąganego dochodu
 • możliwość rozliczania strat
 • brak możliwości do wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 • brak kwoty wolnej od podatku
 • brak prawa do kredytu podatkowego
 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Podobnie jak przy zasadach ogólnych podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia straty przez 5 kolejnych lat. Przy czym w danym roku podatnik może rozliczyć wyłącznie do 50% jej wartości. Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca może opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje również jedynie tzw. małym podatnikom oraz rozpoczynającym działalność. Zaliczki należy wyliczyć i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy dzień ten przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, wówczas zaliczkę należy uiścić do najbliższego dnia roboczego. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik opodatkowany podatkiem liniowym składa w zeznanie roczne PIT-36L. Deklarację należy dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia roku następnego za rok poprzedni. Niestety przy podatku liniowym przedsiębiorca nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że jeśli firma osiągnie dochód niższy od kwoty 3091 zł, będzie musiała uiścić należny podatek.

Czytaj dalej: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych »

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kolejną formą opodatkowania, jaką może wybrać przede wszystkim drobny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania jest dość specyficzna i nie może jej wybrać każda firma. Występują w niej również różne stawiki podatkowe, które zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego warto sprawdzić pełną listę przedsiębiorstw, które mogą zostać objęte ryczałtem na stronie Ministerstwa Finansów.

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty, z drugiej jednak strony może skorzystać ze stosunkowo niskich stawek zależnych od zakresu świadczonych usług – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.

 • 20% - od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 • 17% - od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych;
 • 8,5% - od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
 • 5,5% - od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
 • 3,0% - od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • 2% - od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast na firmy już działające, obok ograniczenia dotyczącego zakresu prowadzonej działalności, nałożone są również limity osiąganych przychodów:

 • przychody w ramach działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie mogą przekroczyć 250 000 euro;
 • suma przychodów wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki nie może przekroczyć 250 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zalety

Wady

 • ograniczona ilość dokumentacji podatkowej
 • prawo do korzystania z kredytu podatkowego
 • uzależnienie obowiązku podatkowego od efektów działalności
 • brak możliwości potrącania kosztów uzyskania przychodów
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem
 • ograniczone prawo do skorzystania z większości ulg podatkowych
 • brak możliwości swobody wyboru ryczałtu przez każdą firmę- ograniczenia dotyczące zakresu prowadzenia działalności

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca może opłacać miesięcznie bądź kwartalnie. W przypadku rozliczenia miesięcznego zaliczkę należy wyliczyć i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast podatnik, który zdecyduje się na rozliczenie zaliczek kwartalnie, nie może przekroczyć określonych limitów. Oświadczenie w tym zakresie mogą złożyć przedsiębiorcy prowadzący działalność samodzielnie, jaki i spółki cywilne i jawne, których otrzymane przychody z działalności w za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Należy pamiętać, że płatność podatku za miesiąc grudzień bądź czwarty kwartał jest uiszczana wraz ze złożeniem zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia.

Czytaj dalej: Karta podatkowa »

Karta podatkowa

Karata podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania przeznaczoną dla osób wykonujących ściśle określony rodzaj działalności gospodarczej wyłącznie na terytorium kraju, m.in. usługową, wytwórczo-usługowa czy handlową. Z takiego rozwiązania przeważnie korzystają rzemieślnicy: szewc, tapicer, złotnik, jubiler, krawcowa, fryzjer, ślusarz. Przepisy karty podatkowej określają limity zatrudnienia pracowników oraz ograniczenia co do umowy, na podstawie której mogą zostać zatrudnieni (wyłącznie na umowę o pracę).

Podobnie jak przy ryczałcie występują tu również różne stawki podatkowe. Przy czym w tym przypadku wysokość podatku jest określona kwotowo, a nie procentowo. Dodatkowo podatnik nie jest zobowiązany do samodzielnego wyliczania podatku należnego fiskusowi. Stawka opodatkowania określona jest przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego na dany rok podatkowy na podstawie wniosku złożonego przez podatnika. W celu ustalenia jej wysokości uwzględniane są poniższe parametry:

 • rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza;
 • liczba zatrudnionych pracowników.

Należy również liczyć się z tym, że naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję odmowną o przyznaniu karty podatkowej. Przedsiębiorca ma jednak prawo odwołania się od otrzymanej decyzji bądź – w przypadku przyznania karty podatkowej – również z jej rezygnacji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W celu określenia jaką stawkę należnego podatku przyjdzie firmie płacić przy ewentualnym wyborze karty podatkowej, należy sięgnąć do aktualnej Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej publikowanej na dany rok.

W przeciwieństwie do pozostałych form podatkowych przy karcie podatkowej podatek należy zapłacić niezależnie od tego, jaki przychód firma osiągnęła. Zaletą tej formy podatkowej jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorstwo jest jednak zobowiązane do wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta, prowadzenia ewidencji zatrudnienia, informowania o wszystkich zmianach, które zaszły w prowadzonej działalności czy sporządzania wykazu składników majątku w przypadku jej likwidacji.

Kata podatkowa

Zalety

Wady

 • niska wartość podatku
 • brak zaliczek na podatek
 • brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów
 • brak możliwości odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania
 • podatek opłacany niezależnie od osiąganych przychodów
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem
 • brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych
 • konieczność przestrzegania limitu zatrudnienia
 • brak możliwości zatrudnienia osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Podatnik nie jest zobowiązany w ciągu roku podatkowego do składania żadnych deklaracji. Natomiast po jego upływie w terminie do 31 stycznia jest zobligowany do złożenia rocznej deklaracji (PIT-16A), która stanowi informację o zapłaconych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach. Podatek obniżany jest o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, z tym że kwota tego odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Podatek w formie karty podatkowej należy uiścić do 7. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w który został wyliczony. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, w którym płatność należy uregulować do 28. dnia miesiąca.

Źródło:
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~lechita
I to jest właśnie Polska, jedni mogą wybierać, a reszta musi, ale wszyscy są równi wobec prawa.
Prywaciarz znajdzie rozwiązanie szybko, a to kupi samochód na firmę, albo najlepiej dwa, bo takie dają rabaty, a to każdego dnia je służbowe obiady i kolacje, nawet kiedy jedzie na wywczas za granicę to tak faktycznie jedzie na ważną
I to jest właśnie Polska, jedni mogą wybierać, a reszta musi, ale wszyscy są równi wobec prawa.
Prywaciarz znajdzie rozwiązanie szybko, a to kupi samochód na firmę, albo najlepiej dwa, bo takie dają rabaty, a to każdego dnia je służbowe obiady i kolacje, nawet kiedy jedzie na wywczas za granicę to tak faktycznie jedzie na ważną konferencję, itd.
Jak widać państwo zamiast obniżać podatki to chwali się ile to zgarnęli więcej, więc g...no z tych pieniędzy będzie.
Zamiast 500+ dajcie normalnie żyć. Nie traktujcie nas jak imbecyli, którzy nie potrafią o siebie zadbać, tylko nie przeszkadzajcie.
~md71
Co zrobić?
W najbliższych wyborach głosować na JKM. Będzie tylko ewentualnie podatek pogłówny i VAT 15% (minimalny możliwy w UE).
Cyt.: Jak to powiedział p.prof.Krzysztof Rybiński: „Co by nastąpiło, gdyby JKM objął władzę w Polsce? Trzy miesiące potwornego burdelu – a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie”.
~Krzysztof
Skończyłem czytać w momencie, gdy autorka napisała że podatek liniowy opłaca się w przypadku dochodu wyższego niż 85 tyś PLN. Brak podstawowych zasad obliczania wysokości podatku.
~Damian
Ciekawy artykuł. Wiele sie dowiedziałem :)
~Zaciekawiony
A co ze spółkami?
~Anton
Najlepiej to wybrać Wielką Brytanię :)
~uuuuu
Jaki antypaństwoiwy artykuł ;-)
~Yetti
No ale jak to wybrać formę aby mniej płacić? Przecież prawdziwy patriota nie szuka opcji by płacić mniej. Musi przecież płacić jak leci! Ziobro da szukanie by mniej płacić podatku 25 lat!
~polonistka
Sasza postaraj się chociaż pisać poprawnie.
~jerzy
Prawdziwy patriota kupuje w Polsce wódkę by utrzymać ten kraj.

Powiązane: Podatek liniowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki