9,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FEERUM_Raport_polroczny_2018_Srodroczne_skrocone_SSF_GK_FEERUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FEERUM_Polroczne_sprawozdanie_Zarzadu_Feerum_SA__z_dzialalnosci_FEERUM_i_GK_Feerum_06_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FEERUM_Raport__bieglego_rewidenta_polrocze_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze/2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży 64 374 44 371 15 185 10 447
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 4 545 5 722 1 072 1 347
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 953 5 223 1 640 1 230
IV. Zysk (strata) netto 6 769 4 856 1 597 1 143
V. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 769 4 856 1 597 1 143
VI. Zysk na akcję (PLN: EURO) 0,71 0,51 0,17 0,12
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN: EURO) 0,71 0,51 0,17 0,12
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 755 14 603 7 019 3 438
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 138) (5 114) (740) (1 204)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (19 029) (4 341) (4 489) (1 022)
XI. Zmiana netto stanu środków pienięznych i ich ekwiwalentów 7 587 5 148 1 790 1 212
XII. Aktywa 204 643 173 875 46 919 41 139
XIII. Zobowiązania dugoterminowe 28 071 29 389 6 436 6 954
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 66 474 40 769 15 241 9 646
XV. Kapitał własny 110 098 103 716 25 242 24 540
XVI. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej 110 098 103 716 25 242 24 540
XVII. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XVIII. Aktywa 204 643 193 859 46 919 46 479
XIX. Zobowiązania długoterminowe 28 071 31 114 6 436 7 460
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 66 474 59 417 15 241 14 246
XXI. Kapitał własny 110 098 103 329 25 242 24 774
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 110 098 103 329 25 242 24 774


Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji
I-XVI dotyczące skonsolidowanego sprawozdabnia z sytuacji
finansowej,sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych prezentowane są na dzień 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca
2017 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z
sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,3616 PLN/EUR ( na
dzień 30 czerwca 2018 roku) oraz 4,2265 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca
2017 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawqozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2395 PLN/EUR oraz
4,2474 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
NBP w ostatni dzień każdego miesiaca objętego danymi.Wybrane
dane finansowe w zakresie pozycji XVIII-XXII dotyczące skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przezentowane są na dzień 30 czerwca
2018 roku i 31 grudnia 2017 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie
4,3616 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2018 roku) oraz 4,1709 PLN/EUR ( na
dzień 31 grudnia 2017 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany
dzień bilansowy.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FEERUM_Raport_półroczny_2018_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM.pdfFEERUM_Raport_półroczny_2018_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM.pdf FEERUM_Raport_półroczny_2018_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM
FEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_ z działalnosci FEERUM i GK Feerum_06_2018.pdfFEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_ z działalnosci FEERUM i GK Feerum_06_2018.pdf FEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności FEERUM i GK FEERUM_06_2018
FEERUM_Raport_ biegłego_rewidenta_półrocze_2018.pdfFEERUM_Raport_ biegłego_rewidenta_półrocze_2018.pdf FEERUM_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-21 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2018-09-21 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.