REKLAMA
PIT 2023

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 22:44
publikacja
2023-11-23 22:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_raport_kwartalny_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 1 228 575 1 560 801 268 406 332 935
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -639 465 15 121 347 -139 704 3 225 543
III. Zysk (strata) brutto -639 454 15 007 707 -139 701 3 201 303
IV. Zysk (strata) netto -639 454 15 007 707 -139 701 3 201 303
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 153 646 609 778 33 567 130 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -695 000 0 -148 251
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 153 646 -85 222 33 567 -18 179
IX. Aktywa razem 1 673 170 2 090 703 360 939 429 320
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 342 945 28 486 285 289 703 5 849 580
XI. Zobowiązania długoterminowe 523 541 8 816 906 112 939 1 810 527
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 819 405 19 669 378 176 763 4 039 053
XIII. Kapitał własny 330 224 -26 395 581 71 237 -5 420 260
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 000 1 000 000 215 722 205 347
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,51 12,01 -0,11 2,56
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,51 12,01 -0,11 2,56
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 -21,12 0,06 -4,34
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 -21,12 0,06 -4,34
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na
podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe
pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych przeliczono na euro.


Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu –
kurs średni na dzień 30.09.2023 roku wynosił 4,6356 zł, a kurs średni na
dzień 30.09.2022 roku wynosił 4,8698 zł.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Kurs średni w okresie 01.01.2023 – 30.09.2023
roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5773 PLN.Kurs
średni w okresie 01.01.2022 – 30.09.2022 roku obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
wynosił: 1 EUR = 4,6880 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FF raport kwartalny 3Q2023.pdfFF raport kwartalny 3Q2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-23 Tomasz Mihułka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki