PILNE

FASING: wyniki finansowe

2020-05-08 23:59
publikacja
2020-05-08 23:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_skonolidownego_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Schemat_organizacyjny_Grupy_31.12.2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205789 213277 47 838 49 984
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28545 31890 6 636 7 474
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21474 27485 4 992 6 441
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 16377 22081 3 807 5 175
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1935 795 450 186
VI. Inne całkowite dochody 1176 2476 273 580
VII. Łączne całkowite dochody 17553 24557 4 080 5 755
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 14873 22332 3457 5234
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2680 2226 623 522
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7825 11186 1 819 2 622
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7323 -5932 -1 702 -1 390
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7075 -6764 1 645 -1 585
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7577 -1510 1 761 -354
XIV. Aktywa razem 325558 327835 76 449 76 241
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 989 171 446 37 100 39 871
XVI. Zobowiązania długoterminowe 52 766 26 647 12 391 6 197
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 99 364 135 484 23 333 31 508
XVIII. Kapitał własny 167 569 156 389 39 349 36 370
XIX. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 050 2 030
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 135 285 125 354 31 768 29 152
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 32 284 31 035 7 581 7 217
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 14 442 21 287 3 357 4 989
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 935 795 450 186
XXIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3 107 249 3 107 249
XXV. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,65 6,85 1,08 1,62
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 53,93 50,33 12,66 11,70
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,70 0,00 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonolidownego sprawozdania.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonolidownego sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2019.pdfRoczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2019 rok
RS 2019.pdfRS 2019.pdf Skonsolidowane raport roczny za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Schemat organizacyjny Grupy 31.12.2019r..pdfSchemat organizacyjny Grupy 31.12.2019r..pdf Schemat organizacyjny
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2019.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2019.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2020-05-08 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-05-08 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Adam Krawiec Prezes Zarządu FASING Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki