REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-23 17:02
publikacja
2022-09-23 17:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Oswiadczenie_Zarzadu_Grupy_Kapitalowej_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_swiadczenie_Zarzadu_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_EI_PSSF_2022_MSR_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_EI_PSF_2022_MSR_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 433 49 944 9 140 10 983
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 885 -2 832 -1 052 -623
III. Zysk (strata) brutto -6 019 -3 313 -1 296 -729
IV. Zysk (strata) netto -6 253 -3 760 -1 347 -827
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 504 -10 806 -1 831 -2 376
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216 534 -47 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 423 6 230 1 168 1 370
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 297 -4 042 -710 -889
IX. Aktywa razem (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 154 926 149 244 33 100 32 449
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 90 959 79 163 19 433 17 212
XI. Zobowiązania długoterminowe (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 20 514 21 672 4 383 4 712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 70 445 57 491 15 050 12 500
XIII. Kapitał własny (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 63 967 70 081 13 667 15 237
XIV. Kapitał zakładowy (na 30.06.2022 oraz 31.12.2021) 1 800 1 800 385 391
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,35 -0,21 -0,07 -0,05
XVII. Rozwodniona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) -0,35 -0,21 -0,07 -0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,55 3,89 0,76 0,85
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,55 3,89 0,76 0,85
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
Dane dotyczącejednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 956 11 077 1 929 2 436
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 233 -4 122 -481 -906
XXIV. Zysk (strata) brutto -8 510 -85 -1 833 -19
XXV. Zysk (strata) netto -8 510 -85 -1 833 -19
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 678 -4 351 -1 654 -957
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 614 1 427 133 314
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 797 3 601 1 033 792
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 267 677 -488 149
XXX. Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 938 58 271 11 096 12 669
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 994 16 817 4 058 3 656
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 726 4 137 1 223 899
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 268 12 680 2 835 2 757
XXXIV. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 944 41 454 7 038 9 013
XXXV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 800 1 800 385 391
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,47 - -0,1 -
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) -0,47 - -0,1 -
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,83 2,47 0,39 0,55
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,83 2,47 0,39 0,55
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Energoinstal S.A za I półrocze 2022
2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za I półrocze
2022
3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf3_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2022
4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf4_Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za I półrocze 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A za I półrocze 2022
5_Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A..pdf5_Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A..pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.
6_świadczenie Zarządu Energoinstal S.A..pdf6_świadczenie Zarządu Energoinstal S.A..pdf Oświadczenie Zarządu Energoinstal S.A.
7_EI_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu.pdf7_EI_PSSF 2022_MSR_Raport z przeglądu.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A za I półrocze 2022
8_EI_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu.pdf8_EI_PSF 2022_MSR_Raport z przeglądu.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego Energoinstal S.A za I pół rocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Michał Więcek Prezes Zarządu
2022-09-23 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki