REKLAMA
RPP

ELKOP: wyniki finansowe

2022-11-18 17:07
publikacja
2022-11-18 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ELKOP_raport_3q2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 897 9 000 2 538 1 974
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 202 1 805 470 396
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 954 1 213 203 266
IV. Zysk (strata) netto 734 942 157 207
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3 387 2 311 722 507
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 703 57 -577 13
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 992 -2 890 -425 -634
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 308 -522 -279 -115
IX. Aktywa razem * 126 490 125 714 25 974 27 333
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 860 2 254 587 490
XI. Kapitał własny * 83 091 82 357 17 063 17 906
XII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 46 047 200 37 320 204 46 047 200 37 320 204
XIV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,02 0,03 0 0
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 1,80 1,79 0,37 0,39


Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką
prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień
31.12.2021 roku.Kapitał
zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ELKOP raport 3q2022-sig.pdfELKOP raport 3q2022-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2022-11-18 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu
2022-11-18 Anna Wiśniewska operator espi
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki