REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2022-09-27 06:13
publikacja
2022-09-27 06:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ssf_elt_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ssf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jsf_elt_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jsf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Elektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
szd_elt_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
szd_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_skonsolidowane_I_polrocze_2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci_-_sprawozdanie_jednostkowe_I_polrocze_2022-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 862 129 938 27 756 28 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 992 3 493 -1 075 768
III. Zysk (strata) brutto -5 051 2 956 -1 088 650
IV. Zysk (strata) netto -4 726 1 603 -1 018 353
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 437 -14 803 2 033 -3 255
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 381 310 82 68
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 288 -1 151 62 -253
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 106 -15 644 2 177 -3 440
IX. Aktywa, razem 189 588 180 820 40 505 39 314
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 658 102 875 24 924 22 367
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 233 9 646 1 759 2 097
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 425 93 229 23 165 20 270
XIII. Kapitał własny 72 930 77 945 15 581 16 947
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 133 2 171
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,47 0,16 -0,10 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,47 0,16 -0,10 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 7,81 1,56 1,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 7,81 1,56 1,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 261 103 575 19 872 22 778
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 883 5 728 -621 1 260
XXIII. Zysk (strata) brutto -2 692 8 041 -580 1 768
XXIV. Zysk (strata) netto -2 279 6 956 -491 1 530
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 395 -14 798 1 593 -3 254
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 476 3 029 103 666
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 429 -1 567 308 -345
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 300 -13 336 2 003 -2 933
XXIX. Aktywa, razem 158 322 142 157 33 825 30 908
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 073 73 629 19 671 16 008
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 6 411 7 237 1 370 1 573
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 85 662 66 392 18 301 14 435
XXXIII. Kapitał własny 66 249 68 528 14 154 14 899
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 133 2 171
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,23 0,70 -0,05 0,15
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,23 0,70 -0,05 0,15
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,64 6,86 1,42 1,49
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,64 6,86 1,42 1,49
XL. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:30.06.2022r. - kurs
średnioroczny: 4,6427 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:
4,6806 zł30.06.2021r. - kurs średnioroczny: 4,5472 zł; kurs
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,5208 zł31.12.2021r. -
kurs średnioroczny: 4,5775 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,5994 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ssf_elt_2022-06-30_pl.xhtmlssf_elt_2022-06-30_pl.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I półrocze 2022
ssf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESssf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES PSSF Grupy Kapitałowej 30.06.2022 - podpis
jsf_elt_2022-06-30_pl.xhtmljsf_elt_2022-06-30_pl.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za I. półrocze 2022
jsf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESjsf_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES PSF ELEKTROTIM 30.06.2022 - podpis
Elektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtmlElektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtml Sprawozdanie z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I. półrocze 2022
Elektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdESElektrotim_PSSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie z przeglądu PSSF Grupy ELEKTROTIM 30.06.2022 - podpis
Elektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtmlElektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtml Sprawozdanie z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za I. półrocze 2022
Elektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdESElektrotim_PSF_2022-09-26_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie z przeglądu PSF ELEKTROTIM 30.06.2022 - podpis
szd_elt_2022-06-30_pl.xhtmlszd_elt_2022-06-30_pl.xhtml Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I. półrocze 2022
szd_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESszd_elt_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES Półroczne sprawozdanie z działalności na 30.06.2022 - podpis
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane I półrocze 2022-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie skonsolidowane I półrocze 2022-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I. półrocze 2022
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe I półrocze 2022-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności - sprawozdanie jednostkowe I półrocze 2022-sig-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego za I. półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-09-27 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki