ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe
ELEKTROTIM S.A.
za I. półrocze 2022 roku
Wrocław, dnia 26 września 2022 r.
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 2 z 38
SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE DO SKROCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3
1. Podstawowa działalność ELEKTROTIM S.A. 3
2. Zasady prezentacji 3
3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych 4
4. Segmenty działalności 4
5. Zasady konsolidacji 4
5.1. Jednostki zależne 5
5.2. Korekty konsolidacyjne 5
5.3. Wartość firmy 5
WYBRANE DANE FINANSOWE 6
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 11
1. Wartości niematerialne i prawne 11
2. Wartość firmy 14
3. Rzeczowe aktywa trwałe 15
4. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 20
5. Inne aktywa długoterminowe 21
6. Zapasy 21
7. Należności krótkoterminowe 22
8. Inwestycje krótkoterminowe 24
9. Kapitał własny 25
10. Zobowiązania długoterminowe 25
11. Zobowiązania krótkoterminowe 26
12. Przychody i koszty operacyjne 27
13. Przychody i koszty finansowe 28
14. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych 32
15. Segmenty działalności 32
16. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 35
17. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie miały miejsce po dniu bilansowym 36
18. Niepewność szacunków 36
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 3 z 38
WPROWADZENIE DO SKROCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Podstawowa działalność ELEKTROTIM S.A.
Siedziba: ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Podstawowy rodzaj działalności: PKD 4321Z wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i
budowli
Czas trwania działalności Spółki nie został ograniczony.
2. Zasady prezentacji
2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego śródrocznego sprawozdania
finansowego za I półrocze 2022 roku
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM SA obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2022 roku. Zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zgodnie
z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości
finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w
rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym ELEKTROTIM SA za rok
bilansowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM SA do publikacji nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę. Przeprowadzona przez
Zarząd Spółki analiza sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19 nie wykazała zagrożenia dla
kontynuacji działalności Spółki.
2.2. Zwolnienia z pełnego retrospektywnego ujęcia MSR/MSSF wybrane przez ELEKTROTIM S.A.
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości, prezentacji lub korekty ędów,
Spółka prezentuje sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone dodatkowo na początek okresu
porównawczego, jeżeli powyższe zmiany istotne dla danych prezentowanych na początek okresu
porównywalnego. W takiej sytuacji prezentacja not do trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej nie jest
wymagana.
2.3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego są
spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2021.
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze wprowadzenie standardów interpretacji lub zmian, które nie
weszły w życie.
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 4 z 38
2.4. Kontynuacja działalności
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM SA do publikacji nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
Przeprowadzona przez Zarząd Spółki analiza sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19 nie
wykazała zagrożenia dla kontynuacji działalności spółki.
3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do
przeliczenia danych finansowych
Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego jest
złoty polski. Wszystkie kwoty zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym ELEKTROTIM SA wyrażone
w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Ze względu na przyjęty sposób prezentacji danych w tysiącach złotych oraz zastosowaną technikę zaokrągleń,
poszczególne pozycje sprawozdań mogą nie sumować się do kwot w nich wykazanych (różnica 1 tys. złotych).
4. Segmenty działalności
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych
okresowo przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku
(straty) z działalności operacyjnej.
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Przychody ze sprzedaży
wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach segmentów
operacyjnych.
W celu przedstawienia informacji w sposób pozwalający na właściwą ocenę rodzaju i skutków finansowych
działań gospodarczych prowadzonych przez Spółkę dokonano połączenia segmentów operacyjnych w
oparciu o kryterium grup produktowych na trzy segmenty:
- Segment Instalacje
- Segment Sieci
- Segment Automatyki
Segmenty te spełniają łącznie poniższe zasady:
- łączenie zostało przeprowadzone zgodnie z nadrzędną zasadą MSSF 8 „przedstawienie informacji w
sposób umożliwiający użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę rodzaju i skutków finansowych działań
gospodarczych, w które jednostka jest zaangażowana oraz środowiska gospodarczego w którym prowadzi
działalność”.
- segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze
- segmenty są podobne w:
* rodzaju produktów i usług
* rodzaju procesów produkcyjnych
* rodzaju lub grupach klientów na dane produkty i usługi
* metodach stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług
5. Zasady konsolidacji
W związku z powstaniem Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w 2007 r. ELEKTROTIM S.A. sporządza
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 5 z 38
skonsolidowane sprawozdanie finansowe od 2007 roku.
5.1. Jednostki zależne
ELEKTROTIM S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za I półrocze 2022 rok obejmujące
następujące jednostki:
- ELEKTROTIM S.A. (podmiot dominujący),
- PROCOM SYSTEM S.A. (jednostka zależna od dnia 30.04.2007 r.),
- ZEUS S.A. (jednostka zależna od 18.07.2012r.)
- OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. (jednostka zależna od 11.01.2017 r.)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje podmiot dominujący ELEKTROTIM
S.A. oraz spółkę będącą pod jego kontrolą. Przyjmuje się, że Grupa Kapitałowa sprawuje kontrolę, jeżeli
posiada bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej lub posiada
zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjjednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystać
z wyników jej działalności. Udziały niekontrolujące wykazywane są w ramach kapitałów własnych.
Zysk netto należący do udziałów niekontrolujących wykazywany w rachunku zysków i strat w okresie objętym
sprawozdaniem nie wystąpił.
5.2. Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej, transakcje zawierane w obrębie
Grupy Kapitałowej oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz
koszty Grupy Kapitałowej eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Niezrealizowane straty są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej
samej zasadzie co niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę
wartości.
5.3. Wartość firmy
Wartość firmy wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ELEKTROTIM SA obejmuje w całości wartość
firmy jednostek zależnych w wysokości nadwyżki ceny zakupu akcji tej jednostki nad ich aktywami netto.
Szczegółowe informacje na temat wartości firmy ujawniono w nocie nr 2.1 do niniejszego skróconego
sprawozdania finansowego.
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 6 z 38
WYBRANE DANE FINANSOWE
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR
30.06.2022
30.06.2021
31.12.2021
kurs średnioroczny
4,6427
4,5472
4,5775
kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego
4,6806
4,5208
4,5994
tys. PLN
w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN i po
przeliczeniu na EUR
01.01.-
30.06.2022/
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021/
31.12.2021
01.01.-
30.06.2022/
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021/
31.12.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
92 261
103 575
19 872
22 778
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-2 883
5 728
-621
1 260
III. Zysk (strata) brutto
-2 692
8 041
-580
1 768
IV. Zysk (strata) netto
-2 279
6 956
-491
1 530
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
7 395
-14 798
1 593
-3 254
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
476
3 029
103
666
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
1 429
-1 567
308
-345
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
9 300
-13 336
2 003
-2 933
IX. Aktywa, razem
158 322
142 157
33 825
30 908
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
92 073
73 629
19 671
16 008
XI. Zobowiązania długoterminowe
6 411
7 237
1 370
1 573
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
85 662
66 392
18 301
14 435
XIII. Kapitał własny
66 249
68 528
14 154
14 899
XIV. Kapitał zakładowy
9 983
9 983
2 133
2 171
XV. Liczba akcji (w szt.)
9 983 009
9 983 009
9 983 009
9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w
zł/EUR)
-0,23
0,70
-0,05
0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)
-0,23
0,70
-0,05
0,15
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)
6,64
6,86
1,42
1,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EUR)
6,64
6,86
1,42
1,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 7 z 38
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(w tys. PLN)
Aktywa
30.06.2022
31.12.2021
I.
Aktywa trwałe
39 894
39 996
-
Aktywa niematerialne
1.
192
296
-
Wartość firmy
2.
2 396
2 396
-
Rzeczowe aktywa trwałe
3.
11 630
12 184
-
Nieruchomości inwestycyjne
4 058
4 058
-
Inwestycje w jednostkach zależnych
4.
13 080
13 080
-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
4,2
2 549
3 340
-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.1
5 361
4 051
-
Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe
628
591
II.
Aktywa obrotowe
118 428
102 161
-
Zapasy
6.
10 755
3 494
-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
7.
51 921
70 476
-
Aktywa z tytułu umów
7.9
31 827
13 552
-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
8.
0
14
-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
8.
23 925
14 625
1.
Aktywa obrotowe inne niż Aktywa do sprzedaży
118 428
102 161
2.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
Aktywa razem
158 322
142 157
Pasywa
30.06.2022
31.12.2021
I.
Kapitał własny
66 249
68 528
-
Kapitał zakładowy
9.
9 983
9 983
-
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej
udziałów
44 522
44 522
-
Pozostałe kapitały
107
107
-
Zyski zatrzymane
13 916
4 352
-
Zysk (strata) netto
-2 279
9 564
II.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
92 073
73 629
1.
Zobowiązania Długoterminowe
10.
6 411
7 237
-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10.1
721
795
-
Rezerwy długoterminowe
10.2
2 157
2 381
-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
10.3
3 533
4 061
2.
Zobowiązania krótkoterminowe
85 662
66 392
-
Rezerwy krótkoterminowe
11.1
6 223
7 266
-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
11.2
42 305
46 001
-
Inne zobowiązania finansowe
11.3
2 923
0
-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
971
896
-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
2 277
2 267
-
Zobowiązania z tytułu umowy
11.3
30 963
9 962
-
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z
aktywami do sprzedaży
85 662
66 392
-
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
0
0
Pasywa razem
158 322
142 157
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 8 z 38
30.06.2022
31.12.2021
Wartość księgowa
66 249
68 528
Liczba akcji
9 983 009
9 983 009
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
6,64
6,86
Rozwodniona liczba akcji
9 983 009
9 983 009
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
6,64
6,86
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
(wariant kalkulacyjny w tys. PLN)
01.01.-
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021
-
Przychody ze sprzedaży
92 261
103 575
-
Koszt własny sprzedaży
89 563
90 678
1.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
2 698
12 897
-
Koszty sprzedaży
3 645
3 487
-
Koszty ogólnego zarządu
3 278
2 911
-
Pozostałe przychody operacyjne
12.1
1 147
1 738
-
Pozostałe koszty operacyjne
12.2
612
1 064
-
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
12.3
807
-1 445
2.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-2 883
5 728
-
Przychody finansowe
13.1
783
2 823
-
Koszty finansowe
13.2
592
510
3.
Zysk (strata) brutto
-2 692
8 041
-
Podatek dochodowy
-413
1 085
-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-2 279
6 956
-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
0
0
4.
Zysk (strata) netto
-2 279
6 956
SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tys. PLN
01.01.-30.06.2022
01.01.-30.06.2021
1.
Zysk (strata) netto
-2 279
6 956
2.
Inne całkowite dochody; w tym:
0
0
nie klasyfikowane do wyniku
0
0
3.
Całkowite dochody ogółem
-2 279
6 956
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 9 z 38
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia w tys. PLN)
01.01.-
30.06.2022
01.01.
30.06.2021
I.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1.
Zysk (strata) brutto
-2 692
8 041
2.
Korekty razem
10 907
-20 714
-
Amortyzacja
1 726
1 790
-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
0
0
-
Odsetki
142
-2 478
-
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
30
-66
-
Zmiana stanu rezerw
-1 341
-1 993
-
Zmiana stanu zapasów
-7 260
-1 200
-
Zmiana stanu należności
-1 068
3 910
-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
18 265
-19 592
-
Inne korekty
413
-1 085
Przepływy pieniężne wykorzystywane w działalności
8 215
-12 673
Zapłacony podatek dochodowy zaliczony do działalności
operacyjnej
-820
-2 125
3.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 395
-14 798
II.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych innych niż wartość firmy, nieruchomości
inwestycyjnych oraz innych aktywów trwałych
35
146
-
odsetki
129
0
-
inne wpływy z aktywów finansowych
791
3 020
-
Zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz
innych aktywów trwałych
-479
-137
-
Inne wydatki inwestycyjne
0
0
1.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
476
3 029
III.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-
Spłaty kredytów i pożyczek
2 922
0
-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
-1 222
-1 344
-
Odsetki
-271
-223
1.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
1 429
-1 567
IV.
Przepływy pieniężne netto, razem
9 300
-13 336
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
9 300
-13 336
Środki pieniężne na początek okresu
14 625
18 234
Środki pieniężne na koniec okresu
23 925
4 898
o ograniczonej możliwości dysponowania
6 154
71
ELEKTROTIM S.A. skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 10 z 38
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 -
30.06.2022
w tys. PLN
Kapitał
zakładowy
Nadwyżka ceny
emisyjnej
powyżej
wartości
nominalnej
udziałów
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
Razem
Stan na początek okresu
9 983
44 522
107
13 916
68 528
Zysk okresu
0
0
0
-2 279
-2 279
Inne całkowite dochody okresu
0
0
0
0
0
Dochody całkowite
0
0
0
-2 279
-2 279
Zwiększenie(zmniejszenie)kapitału
0
0
0
-2 279
-2 279
Stan na koniec okresu
9 983
44 522
107
11 637
66 249
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 -
30.06.2021
w tys. PLN
Kapitał
zakładowy
Nadwyżka ceny
emisyjnej
powyżej
wartości
nominalnej
udziałów
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
Razem
Stan na początek okresu
9 983
44 522
41
4 352
58 898
Zysk okresu
6 956
6 956
Inne całkowite dochody okresu
0
0
0
0
0
Dochody całkowite
0
0
0
6 956
6 956
Zwiększenie(zmniejszenie)kapitału
0
0
0
6 956
6 956
Stan na koniec okresu
9 983
44 522
41
11 308
65 854