GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Skrócone śródroczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM
za I. półrocze 2022 roku
Wrocław, dnia 26 września 2022r.
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 2 z 38
SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3
1. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM 3
2. Zasady prezentacji 3
3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych 4
4. Segmenty działalności 4
5. Zasady konsolidacji 4
5.1. Jednostki zależne 5
5.2. Korekty konsolidacyjne 5
5.3. Wartość firmy 5
WYBRANE DANE FINANSOWE 6
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 11
1. Wartości niematerialne i prawne 11
2. Wartość firmy 14
3. Rzeczowe aktywa trwałe 14
4. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 20
5. Inne aktywa długoterminowe 21
6. Zapasy 21
7. Należności krótkoterminowe 22
8. Inwestycje krótkoterminowe 25
9. Kapitał własny 25
10. Zobowiązania długoterminowe 26
11. Zobowiązania krótkoterminowe 27
12. Przychody i koszty operacyjne 28
13. Przychody i koszty finansowe 29
14. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych 34
15. Segmenty działalności 34
16. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 36
17. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie miały miejsce po dniu bilansowym 37
18. Niepewność szacunków 37
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 3 z 38
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1. Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Siedziba: ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Podstawowy rodzaj działalności: PKD 4321Z wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i
budowli
Czas trwania działalności Grupy Kapitałowej nie został ograniczony.
2. Zasady prezentacji
2.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM obejmuje okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2022 roku. Zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość
finansowa zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej
sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie
przygotowania śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w
rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok bilansowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.
Przeprowadzona przez Zarząd Grupy analiza sytuacji gospodarczej związanej z epidem COVID-19 nie
wykazała zagrożenia dla kontynuacji działalności Grupy.
2.2. Zwolnienia z pełnego retrospektywnego ujęcia MSR/MSSF wybrane przez Grupę Kapitałową
ELEKTROTIM
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości, prezentacji lub korekty ędów,
Grupa prezentuje sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone dodatkowo na początek okresu
porównawczego, jeżeli powyższe zmiany istotne dla danych prezentowanych na początek okresu
porównywalnego. W takiej sytuacji prezentacja not do trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej nie jest
wymagana.
2.3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego są
spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony
31 grudnia 2021.
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze wprowadzenie standardów interpretacji lub zmian, które nie
weszły w życie.
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 4 z 38
2.4. Kontynuacja działalności
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do publikacji nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.
Przeprowadzona przez Zarząd Grupy analiza sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19 nie
wykazała zagrożenia dla kontynuacji działalności Grupy.
3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do
przeliczenia danych finansowych
Walutą funkcjonalną Grupy oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego jest
złoty polski. Wszystkie kwoty zawarte w skróconym sprawozdaniu finansowym GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELEKTROTIM wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Ze względu na przyjęty sposób prezentacji danych w tysiącach złotych oraz zastosowaną technikę zaokrągleń,
poszczególne pozycje sprawozdań mogą nie sumować się do kwot w nich wykazanych (różnica 1 tys. złotych).
4. Segmenty działalności
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych
okresowo przez Zarząd Spółki Dominującej . Zarząd Grupy analizuje wyniki segmentów operacyjnych na
poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej.
Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami
rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Przychody ze sprzedaży
wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów prezentowanych w ramach segmentów
operacyjnych.
W celu przedstawienia informacji w sposób pozwalający na właściwą ocenę rodzaju i skutków finansowych
działań gospodarczych prowadzonych przez Grupę dokonano połączenia segmentów operacyjnych w
oparciu o kryterium grup produktowych na trzy segmenty:
- Segment Instalacje
- Segment Sieci
- Segment Automatyki
Segmenty te spełniają łącznie poniższe zasady:
- łączenie zostało przeprowadzone zgodnie z nadrzędną zasadą MSSF 8 „przedstawienie informacji w
sposób umożliwiający użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę rodzaju i skutków finansowych działań
gospodarczych, w które jednostka jest zaangażowana oraz środowiska gospodarczego w którym prowadzi
działalność”.
- segmenty wykazują podobne cechy gospodarcze
- segmenty są podobne w:
* rodzaju produktów i usług
* rodzaju procesów produkcyjnych
* rodzaju lub grupach klientów na dane produkty i usługi
* metodach stosowanych przy dystrybucji produktów lub świadczeniu usług
5. Zasady konsolidacji
W związku z powstaniem Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM w 2007 r. ELEKTROTIM sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe od 2007 roku.
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 5 z 38
5.1. Jednostki zależne
ELEKTROTIM sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za I łrocze 2022 rok obejmujące
następujące jednostki:
- ELEKTROTIM S.A. (podmiot dominujący),
- PROCOM SYSTEM S.A. (jednostka zależna od dnia 30.04.2007 r.),
- ZEUS S.A. (jednostka zależna od 18.07.2012r.)
- OSTOYA-DataSystem Sp. z o.o. (jednostka zależna od 11.01.2017 r.)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje podmiot dominujący oraz Spółki
będącą pod jego kontrolą. Przyjmuje się, że Spółka sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub
pośrednio, więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce gospodarczej lub posiada zdolność do kierowania
polityką finansoi operacyjną jednostki gospodarczej w taki sposób, aby korzystać z wyników jej działalności.
Udziały niekontrolujące wykazywane są w ramach kapitałów własnych.
Zysk netto należący do udziałów niekontrolujących wykazywany w rachunku zysków i strat w okresie
objętym sprawozdaniem nie wystąpił.
5.2. Korekty konsolidacyjne
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej, transakcje zawierane w obrębie
Grupy Kapitałowej oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz
koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Niezrealizowane straty są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie
co niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przesłanek wskazujących na utratę wartości.
5.3. Wartość firmy
Wartość firmy wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM obejmuje w
całości wartość firmy jednostek zależnych w wysokości nadwyżki ceny zakupu akcji tej jednostki nad ich aktywami
netto. Szczegółowe informacje na temat wartości firmy ujawniono w nocie nr 2.1 do niniejszego skróconego
sprawozdania finansowego.
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 6 z 38
WYBRANE DANE FINANSOWE
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR
30.06.2022
30.06.2021
31.12.2021
kurs średnioroczny
4,6427
4,5472
4,5775
kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego
4,6806
4,5208
4,5994
WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN i po
przeliczeniu na EUR
01.01.-
30.06.2022/
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021/
31.12.2021
01.01.-
30.06.2022/
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021/
31.12.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
128 862
129 938
27 756
28 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-4 992
3 493
-1 075
768
III. Zysk (strata) brutto
-5 051
2 956
-1 088
650
IV. Zysk (strata) netto
-4 726
1 603
-1 018
353
V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
9 437
-14 803
2 033
-3 255
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
381
310
82
68
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
288
-1 151
62
-253
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
10 106
-15 644
2 177
-3 440
IX. Aktywa, razem
189 588
180 820
40 505
39 314
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
116 658
102 875
24 924
22 367
XI. Zobowiązania długoterminowe
8 233
9 646
1 759
2 097
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
108 425
93 229
23 165
20 270
XIII. Kapitał własny
72 930
77 945
15 581
16 947
XIV. Kapitał zakładowy
9 983
9 983
2 133
2 171
XV. Liczba akcji (w szt.)
9 983 009
9 983 009
9 983 009
9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w
zł/EUR)
-0,47
0,16
-0,10
0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)
-0,47
0,16
-0,10
0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)
7,31
7,81
1,56
1,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EUR)
7,31
7,81
1,56
1,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 7 z 38
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
w tys. PLN)
Aktywa
30.06.2022
31.12.2021
I.
Aktywa trwałe
38 117
39 170
-
Aktywa niematerialne
1.
1 190
1 315
-
Wartość firmy
2.
8 706
8 706
-
Rzeczowe aktywa trwałe
3.
17 669
18 829
-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
4.
2 905
3 696
-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.1
6 793
5 773
-
Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe
854
851
II.
Aktywa obrotowe
151 471
141 650
-
Zapasy
6.
11 048
3 650
-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
7.
69 068
99 147
-
Aktywa z tytułu umów
7.8
42 518
20 108
-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
8.
0
14
-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
8.
28 837
18 731
1.
Aktywa obrotowe inne niż Aktywa do sprzedaży
151 471
141 650
2.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
Aktywa razem
189 588
180 820
Pasywa
30.06.2022
31.12.2021
I.
Kapitał własny
72 930
77 945
-
Kapitał zakładowy
9.
9 983
9 983
-
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej
udziałów
43 440
44 181
-
Pozostałe kapitały
71
71
-
Zyski zatrzymane
9.2
22 690
15 356
-
Zysk (strata) netto
-4 726
6 593
-
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
71 458
76 184
-
Udziały niekontrolujące
1 472
1 761
II.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
116 658
102 875
1.
Zobowiązania Długoterminowe
10.
8 233
9 646
-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10.1
959
947
-
Rezerwy długoterminowe
10.2
2 874
3 147
-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
10.3
424
481
-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
10,3
3 976
5 071
2.
Zobowiązania krótkoterminowe
108 425
93 229
-
Rezerwy krótkoterminowe
11.1
7 639
9 518
-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
11.2
58 391
66 395
-
Inne zobowiązania finansowe
3 097
217
-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
1 336
1 262
-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
3 351
3 340
-
Zobowiązania z tytułu umowy
11,3
34 611
12 497
-
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z
aktywami do sprzedaży
108 425
93 229
-
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych
przeznaczonych do sprzedaży
0
0
Pasywa razem
189 588
180 820
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 8 z 38
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
(wariant kalkulacyjny w tys. PLN)
01.01.-
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021
-
Przychody ze sprzedaży
128 862
129 938
-
Koszt własny sprzedaży
123 387
114 293
1.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
5 475
15 645
-
Koszty sprzedaży
5 893
5 675
-
Koszty ogólnego zarządu
6 275
5 892
-
Pozostałe przychody operacyjne
12.1
1 720
2 092
-
Pozostałe koszty operacyjne
12.2
741
1 025
-
Zysk (strata) z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
12.3
722
-1 652
2.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-4 992
3 493
-
Przychody finansowe
13.1
855
237
-
Koszty finansowe
13.2
914
774
3.
Zysk (strata) brutto
-5 051
2 956
-
Podatek dochodowy
-36
1 518
-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-5 015
1 438
-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
0
0
4.
Zysk (strata) netto
-5 015
1 438
-
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-4 726
1 603
-
przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli
-289
-165
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
w tys. PLN
01.01.-
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021
1.
Zysk (strata) netto
-5 015
1 438
2.
Inne całkowite dochody; w tym:
0
0
nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku
0
0
zostaną przeklasyfikowane do wyniku
0
0
3.
Całkowite dochody ogółem
-5 015
1 438
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
-4 726
1 603
przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli
-289
-165
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 9 z 38
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia w tys. PLN)
01.01.-
30.06.2022
01.01.-
30.06.2021
I.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1.
Zysk (strata) brutto
-5 051
2 956
2.
Korekty razem
15 282
-15 634
-
Amortyzacja
2 678
2 739
-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2
-15
-
Odsetki
248
356
-
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
32
-69
-
Zmiana stanu rezerw
-2 141
-2 398
-
Zmiana stanu zapasów
-7 396
-1 234
-
Zmiana stanu należności
5 275
11 106
-
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
16 349
-24 230
-
Inne korekty
235
-1 889
-
Przepływy pieniężne wykorzystywane w działalności
10 231
-12 678
-
Zapłacony podatek dochodowy zaliczony do działalności
operacyjnej
-794
-2 125
3.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 437
-14 803
II.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-
Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych innych niż wartość firmy, nieruchomości
inwestycyjnych oraz innych aktywów trwałych
52
146
-
odsetki
140
3
-
inne wpływy z aktywów finansowych
791
320
-
Zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz
innych aktywów trwałych
-602
-159
-
Inne wydatki inwestycyjne
0
0
1.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
381
310
III.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-
Kredyty i pożyczki
0
2 056
-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
-270
-
Spłaty kredytów i pożyczek
2 922
-818
-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
-2 247
-1 866
-
Odsetki
-387
-253
1.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
288
-1 151
IV.
Przepływy pieniężne netto, razem
10 106
-15 644
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
10 106
-15 644
Środki pieniężne na początek okresu
18 731
23 308
Środki pieniężne na koniec okresu
28 837
7 664
o ograniczonej możliwości dysponowania
6 529
395
GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30-06-2022r.
Strona 10 z 38
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA
OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022
w tys. PLN
Kapitał
zakładowy
Nadwyżka
ceny
emisyjnej
powyżej
wartości
nominalnej
udziałów
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny
jednostki