REKLAMA

Do urzędu skarbowego już bez laptopa

2007-10-19 13:59
publikacja
2007-10-19 13:59
W sobotę wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. W ostatecznym tekście rozporządzenia znalazły się rozwiązania proponowane w publikacji serwisu PIT.pl, należącego do grupy Bankier.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Jest to jeden z pierwszych przypadków, kiedy to organy podatkowe uznały konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących bankowości elektronicznej, a konkretnie wydruków dokonywanych online przez klientów banków.

"Warto tu przypomnieć, że to właśnie PIT.pl wskazał na nieścisłość w projekcie tego rozporządzenia. Bardzo nas cieszy, że nasz zespół redakcyjny przyczynił się choć w niewielkiej mierze do ulepszenia prawa podatkowego" – stwierdza Artur M. Brzeziński, autor artykułu i redaktor naczelny PIT.pl

Projekt z 16.07.2007 r.:

„Dowód zapłaty stanowi również elektroniczne potwierdzenie zapłaty.”

Publikacja PIT.pl z 25.07.2007 r.:

„W tym miejscu należy mieć nadzieję, że organy podatkowe będą akceptować wydruk elektronicznego potwierdzenia zapłaty, i że podatnik nie będzie przychodzić do urzędu z laptopem podłączonym do Internetu np. przez sieć komórkową. Potwierdzenia elektroniczne są bowiem dokumentami istniejącymi w formie elektronicznej. Przepis warto było sformułować inaczej, aby nie budził niepotrzebnie wątpliwości. Wyciągu z banków, czy potwierdzenia przelewów, dostępne online, są bowiem dokumentem w formie elektronicznej, doręczanym poprzez elektroniczną transmisję danych. Wydruk takiego potwierdzenia nie jest już elektronicznym potwierdzeniem zapłaty. Potwierdzenie elektroniczne można albo pokazać bezpośrednio w urzędzie ( z komputera), albo dostarczyć je w formie utrwalonej - utrwalenie takiego dokumentu polega na jego zapisaniu na elektronicznym nośniku informacji w sposób zapewniający sprawdzenie jego integralności, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie, aż do zakończenia okresu przechowywania dokumentu (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji). Zatem wydruk nie jest utrwalonym elektronicznym potwierdzeniem zapłaty, będzie nim jedynie dokument wyświetlony na ekranie komputera albo zapis elektroniczny, spełniający odpowiednie warunki, na nośniku danych. Zwykłego potwierdzenia np. z mBanku nie da się raczej zapisać w taki sposób.”

Rozporządzenie z 28.09.2007 r.:

„Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.”

W sumie dla podatnika nie ma znaczenia, czy wadliwy przepis został zmieniony w wyniku naszej publikacji, czy też w wyniku działań wewnętrznych Ministerstwa Finansów. Ważne, że urzędnicy wprowadzając zmiany do projektu ułatwili życie podatnikom. Nie trzeba będzie zabierać do urzędu laptopa pod pachą.

Wydając wnioskodawcy lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ zamieszcza na nim stosowną adnotację. Jeżeli w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument, adnotację organ zamieszcza na wniosku albo na zgłoszeniu. Jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest od niej zwolnione, adnotację, określającą podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia, organ zamieszcza na złożonym pełnomocnictwie.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:
- wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii;
- dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- pozostających w aktach - uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.

Jeżeli wniosek o zwrot opłaty skarbowej został złożony do organu, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia, organ, przekazując ten wniosek organowi podatkowemu, załącza dokumenty, o których mowa wyżej. Zwrot opłaty skarbowej następuje w gotówce lub na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu, a jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie na osobach lub jednostkach, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Artur M. Brzeziński, PIT.pl / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki