REKLAMA

Czy po ślubie wszystko jest wspólne?

2008-08-11 01:23, akt.2022-04-26 11:17
publikacja
2008-08-11 01:23
aktualizacja
2022-04-26 11:17
Czy po ślubie wszystko jest wspólne?
Czy po ślubie wszystko jest wspólne?
fot. Bacho / / Shutterstock

Świadomość prawna społeczeństwa wzrasta i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że zawarcie małżeństwa poza zmianami w życiu osobistym powoduje wiele innych konsekwencji, w szczególności w zakresie posiadanego majątku.

Na szczęście nie jest tak, że od momentu powiedzenia sakramentalnego „tak” automatycznie wyzbywamy się swojej prywatnej własności na rzecz majątku wspólnego. Ustawodawca - czy to nie chcąc odstraszyć od instytucji małżeństwa, czy też wiedząc o tym, jak ważnym dla każdego prawem jest konstytucyjnie chronione prawo własności – przewidział w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że majątek posiadany przed zawarciem małżeństwa oraz niektóre składniki majątku nabyte w czasie jego trwania stanowić będą tzw. majątek osobisty (dawniej zwany majątkiem odrębnym), do którego współmałżonek nie może rościć sobie żadnych praw.

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Co zatem wchodzi w skład majątku osobistego? Przede wszystkim cały majątek posiadany przed ślubem. Są to zarówno wszystkie ruchomości (choćbyśmy pozwolili małżonkowi na korzystanie z nich w trakcie wspólnego życia, np. komputer, telewizor czy meble), jak i nieruchomości (nawet jeśli oboje małżonkowie zamieszkają w lokalu traktując go jako wspólne mieszkanie). Dodać przy tym trzeba, że jeśli narzeczeni byli współwłaścicielami jakiejś rzeczy lub prawa, to po wstąpieniu w związek małżeński współwłasność będzie trwała nadal, tzn. rzecz ta (lub prawo) nie wejdzie do majątku wspólnego.

Kolejnymi składnikami majątku osobistego są prawa i przedmioty otrzymane w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny, z tym zastrzeżeniem, że spadkodawca czy darczyńca może inaczej postanowić. Tak więc jeśli np. rodzice postanowią podarować swojemu zamężnemu dziecku samochód albo też w testamencie zapiszą mu cały swój dobytek, to jeśli nie zaznaczą wyraźnie, że ma on wejść do majątku wspólnego małżonków, stanie się on wyłącznie majątkiem osobistym obdarowanego lub spadkobiercy (zapisobiercy).

Dodać przy tym trzeba, że jeśli w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny nabyte mają być przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, czyli takie przedmioty, które odpowiadają aktualnemu przeciętnemu standardowi życia w społeczeństwie (np. lodówka, pralka, czy odkurzacz, lecz już nie rzeczy takie jak biżuteria, antyki czy dzieła sztuki), to będą one objęte wspólnością małżeńską, o ile spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił.

 Nie ulega obecnie wątpliwościom - gdyż do momentu wprowadzenia zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawnicy nie byli co do tego zgodni – że majątkiem osobistym są także tzw. przez ustawodawcę „prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom”. Mowa tu przede wszystkim o prawach mających swoje źródła w spółkach cywilnych i spółkach prawa handlowego (np. prawo do uczestniczenia w zysku rocznym spółki czy w majątku spółki w przypadku jej likwidacji). Dotyczy to zarówno sytuacji, w której tylko jedno z małżonków jest wspólnikiem, jak i takiej, w której każdy z małżonków jest wspólnikiem innej spółki lub też, gdy spółka została utworzona przez małżonków.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 33 KRiO w dalszej kolejności do majątku osobistego zaliczyć należy przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (a więc warunkiem jest, że współmałżonek nie może z tych rzeczy korzystać). Za przedmioty takie uważa się: odzież, obuwie, przedmioty niezbędne ze względu na stan zdrowia (np. okulary, aparat słuchowy, wózek inwalidzki) oraz związane z osobistymi zamiłowaniami małżonka (np. rower, gitara, gry komputerowe).

Pamiętać jednak trzeba o tym, że do tego typu przedmiotów nie będą zaliczać się te, które ze względu na ich wartość – nawet jeśli ze służą wyłącznie jednemu małżonkowi lub mają związek z jego hobby – stanowią lokatę kapitału (np. biżuteria, kolekcje antyków, dzieła sztuki). Oczywiście oceniając tę okoliczność należy brać pod uwagę sytuację majątkową danego małżeństwa, bowiem to, co dla jednych stanowić będzie zwykły przedmiot codziennego użytku, dla innych może być jednym z najbardziej wartościowych składników majątku (np. laptop czy telewizor plazmowy).

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego małżonków nie wchodzą prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, a więc takie prawa, które nie mogą być przeniesione na inną osobę ze względu na ich ścisłe powiązanie z osobą uprawnionego (takie jak prawo do alimentacji, służebność osobista czy prawo dożywocia). Nie wchodzą do niego również wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków . Podkreślenia przy tym wymaga, iż ustawodawca wskazał tu wyłącznie na prawo do wspomnianego wynagrodzenia, nie zaś na pobrane już wynagrodzenie, gdyż takie stanowi zawsze majątek wspólny.

Wyłączną własność małżonka stanowić będą ponadto przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (już uzyskane, jak też wierzytelności o nie); co nie dotyczy jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Kolejnymi kategoriami należącymi do majątku osobistego są przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków a dalej prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Wyjaśnić trzeba, że nagrodami za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków są wyłącznie wyjątkowe korzyści, które zostały przyznane danej osobie dla jej wyróżnienia oraz stanowią wyraz uznania dla jej osiągnięć osobistych, czyli np. nagrody naukowe, artystyczne, sportowe. Nie są jednak już takimi nagrodami dodatkowe świadczenia pieniężne, takie jak tzw. trzynasta pensja, wynagrodzenie za nadgodziny, czy też premia. Podkreślić również należy, że do majątku osobistego nie wejdą wygrane uzyskane z tytułu uczestniczenia w loteriach, totalizatorze sportowym, konkursach audiotele, bowiem nie są one osobistymi osiągnięciami.

Przegląd Finansowy Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (4)

dodaj komentarz
samsza
Uwaga bo wspólna może być też żona. Gdy mąż wróci do domu, a tam żona z nowym modelem, zdenerwuje się, to za agresję można go wystawić z domu i spokojnie mieszkać "na nowo".
gio85
Witam
A czy samochód kupiony w trakcie małżeństwa ale z pieniędzy męża ze sprzedaży działki sprzed ślubu jest wspólny czy jak się to traktuje?
Pozdrawiam
katzpodola
Jeśli został zakupiony z pieniędzy z działki, która należała do niego, więc samochód również jest jego własnością.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki