REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2022-11-23 17:20
publikacja
2022-11-23 17:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Qsr3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 488 908 570 877 104 289 125 234
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 172 67 739 3 450 14 860
III. Zysk (strata) brutto 4 933 62 036 1 052 13 609
IV. Zysk (strata) netto (6 578) 37 197 (1 403) 8 160
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 585) 37 209 (338) 8 163
VI. Całkowity dochód (6 238) 38 016 (1 331) 8 340
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 477) 65 642 (9 274) 14 400
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 106) (27 514) (5 355) (6 036)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 263 (44 091) 13 708 (9 672)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (4 320) (5 963) (922) (1 308)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
XV. Aktywa razem 1 011 823 953 541 207 775 207 319
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 466 766 387 222 95 849 84 190
XVII. Zobowiązania długoterminowe 95 249 53 677 19 559 11 670
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 371 517 333 545 76 290 72 520
XIX. Kapitał własny 545 057 566 319 111 926 123 129
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 515 893 534 552 105 937 116 222
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 795 2 880 3 217
XXII. Liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81


Pozycje
od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2022 do
30-09-2022 i od 01-01-2021 do 30-09-2021.Pozycje
od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli
odpowiednio 30-09-2022 i 31-12-2021.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Comp_Qsr3_2022.pdfComp_Qsr3_2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2022-11-23 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2022-11-23 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2022-11-23 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki