REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2020-11-23 17:08
publikacja
2020-11-23 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_QSr3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 409 539 451 026 92 197 104 681
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 445 38 288 3 702 8 886
III. Zysk (strata) brutto 11 343 28 370 2 554 6 585
IV. Zysk (strata) netto 4 267 10 554 961 2 450
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5 887 10 688 1 325 2 481
VI. Całkowity dochód 4 028 10 505 907 2 438
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 719 (40 932) 3 088 (9 500)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 574) (17 385) (4 632) (4 035)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 158 31 372 261 7 281
X. Przepływy pieniężne netto, razem (5 697) (26 945) (1 283) (6 254)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,23 2,24 0,28 0,52
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,23 2,24 0,28 0,52
XV. Aktywa razem 954 472 1 043 006 210 849 244 923
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 573 516 821 93 791 121 362
XVII. Zobowiązania długoterminowe 99 754 89 751 22 036 21 076
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 324 819 427 070 71 755 100 286
XIX. Kapitał własny 529 899 526 185 117 058 123 561
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 502 268 496 549 110 954 116 602
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 268 3 474
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,54 88,91 19,78 20,88
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,54 88,91 19,78 20,88


Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2020 do
30-09-2020 i od 01-01-2019 do 30-09-2019.Pozycje od XV do XXV
prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio
30-09-2020 i 31-12-2019.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Comp_QSr3_2020.pdfGK_Comp_QSr3_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2020-11-23 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki