REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-08-31 17:47
publikacja
2021-08-31 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_1_2021_jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2021_skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2021_Sprawozdanie_Zarzadu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 721 346 708 784 158 635 159 589
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 847 71 783 14 261 16 163
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 76 022 56 897 16 718 12 811
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 54 583 34 519 12 004 7 772
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 469 124 317 23 414 27 991
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 794 -32 980 -21 946 -7 426
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 030 -29 332 -666 -6 604
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 645 62 005 802 13 961
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 6,71 4,24 1,48 0,95
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 6,71 4,24 1,48 0,95
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 478 727 449 037 105 280 101 105
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 569 24 610 6 723 5 541
XIV. Zysk (strata) brutto 60 427 62 203 13 289 14 006
XV. Zysk (strata) netto 53 836 55 297 11 839 12 451
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 447 52 339 17 911 11 785
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 878 8 283 -21 305 1 865
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 499 -24 737 2 529 -5 570
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 932 35 885 -865 8 080
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,66 8,42 2,12 1,90
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 9,66 8,42 2,12 1,90
XXIII. KAPITAŁY 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 106 214 1 080 039 244 694 234 038
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 985 436 949 438 217 978 205 738


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2021 r.: 4,5472


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2020 r.: 4,4413


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.06.2021 r.: 4,5208


31.12.2020 r.: 4,6148


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 1 2021 jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2021 jednostkowy-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2021
PSr 1 2021 skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2021 skonsolidowany-sig-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2021
PSr 1 2021 Sprawozdanie Zarządu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfPSr 1 2021 Sprawozdanie Zarządu-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2021
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych-sig-sig-sig.BES-sig-sig.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych
Raport z przeglądu JSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdfRaport z przeglądu JSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2021
Raport z przeglądu SSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF_Comarch_30062021-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki