REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2022 rok

2023-03-15 10:36
publikacja
2023-03-15 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za 2022 rok.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za 2022 r. wyniosły 2.656.101 tys. zł, co stanowi wzrost o 274.509 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za 2022 rok wyniósł 164.561 tys. zł, co stanowi spadek o 50.042 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.
Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za 2022 rok wyniósł 103.760 tys. zł, co stanowi spadek o 39.235 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest efektem dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży i popytu oraz korekt cenowych w omawianym okresie.
Zmiana wyników jest następstwem wysokiej niestabilności rynkowej wywołanej czynnikami globalnymi jak wojna w Ukrainie, wzrost cen nośników energii oraz nasilająca się presja inflacyjna i rosnące stopy procentowe, co doprowadziło do spowolnienia inwestycji infrastrukturalnych i osłabienia popytu w wielu sektorach wykorzystujących stal.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za 2022 rok.

Zarząd Spółki informuje również, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok będzie podlegało badaniu biegłego rewidenta.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-15 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2023-03-15 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki