69,6000 zł
-2,52% -1,8000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_BNPP_Polska_1Q2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BNP_Raport_z_przegladu_jsf_1Q_19p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BNP_Raport_z_przegladu_ssf_1Q_19p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BNPP_Polska_1Q_2019_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BNP_Raport_z_przegladu_jsf_1Q_19e.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BNP_Raport_z_przegladu_ssf_1Q_19e.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Wynik z tytułu odsetek 770 442 449 912 179 264 107 676
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 205 883 120 674 47 904 28 880
III. Wynik przed opodatkowaniem 237 739 121 194 55 316 29 005
IV. Wynik po opodatkowaniu 161 601 85 458 37 601 20 452
V. Całkowite dochody ogółem 125 522 92 322 29 206 22 095
VI. Przepływy środków pieniężnych netto, razem (229 846) (726 479) (53 480) (173 865)
VII. Wskaźniki 2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
VIII. Liczba akcji (szt.) 147 418 918 84 238 318 147 418 918 84 238 318
IX. Zysk (strata) na jedną akcję 1,10 1,01 0,26 0,24
X. Bilans 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XI. Aktywa razem 108 845 223 109 022 519 25 305 192 25 354 074
XII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 72 210 895 70 997 701 16 788 156 16 511 093
XIII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 283 645 2 416 249 530 920 561 918
XIV. Zobowiązania razem 98 159 220 98 462 706 22 820 826 22 898 304
XV. Zobowiązania wobec klientów 85 922 946 87 191 708 19 976 041 20 277 141
XVI. Kapitał akcyjny 147 419 147 419 34 273 34 283
XVII. Kapitał własny razem 10 686 003 10 559 813 2 484 366 2 455 770
XVIII. Adekwatność kapitałowa 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XIX. Fundusze własne razem 12 173 793 12 206 789 2 830 259 2 838 788
XX. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 83 574 734 83 451 251 19 430 110 19 407 268
XXI. Łączny współczynnik kapitałowy 14,57% 14,63% 14,57% 14,63%
XXII. Współczynnik kapitału Tier1 12,32% 12,38% 12,32% 12,38%
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Wynik z tytułu odsetek 758 817 444 902 176 559 106 477
XXIV. Wynik z tytułu opłat i prowizji 198 616 113 596 46 213 27 186
XXV. Wynik przed opodatkowaniem 239 410 126 226 55 705 30 209
XXVI. Wynik po opodatkowaniu 163 358 89 265 38 010 21 363
XXVII. Całkowite dochody ogółem 127 256 96 141 29 610 23 009
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem (219 185) (726 349) (50 999) (173 834)
XXIX. Wskaźniki 2019-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2018-03-31
XXX. Liczba akcji (szt.) 147 418 918 84 238 318 147 418 918 84 238 318
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję 1,11 1,06 0,26 0,25
XXXII. Bilans 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XXXIII. Aktywa razem 106 206 258 106 811 658 24 691 665 24 839 920
XXXIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 69 849 465 68 870 918 16 239 152 16 016 493
XXXV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 283 645 2 416 249 530 920 561 918
XXXVI. Zobowiązania razem 95 507 497 96 240 096 22 204 333 22 381 418
XXXVII. Zobowiązania wobec klientów 88 174 745 89 506 557 20 499 557 20 815 478
XXXVIII. Kapitał akcyjny 147 419 147 419 34 273 34 283
XXXIX. Kapitał własny razem 10 698 761 10 571 562 2 487 332 2 458 503
XL. Adekwatność kapitałowa 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XLI. Fundusze własne razem 12 196 539 12 240 367 2 835 547 2 846 597
XLII. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 81 504 553 81 493 415 18 948 818 18 951 957
XLIII. Łączny współczynnik kapitałowy 14,96% 15,02% 14,96% 15,02%
XLIV. Współczynnik kapitału Tier1 12,66% 12,72% 12,66% 12,72%


Dla celów
przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Bank stosuje następujące
kursy:


Dla pozycji
sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:


 - na dzień
31.03.2019 r. - 1 EUR = 4,3013 PLN 


 - na dzień
31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN 


Dla pozycji
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs
EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca, w okresie 3 miesięcy:


 - dla okresu od
1.01.2019 r. do 31.03.2019 r. - 1 EUR = 4,2978 PLN


 - dla okresu od
1.01.2018 r. do 31.03.2018
r. - 1 EUR =
4,1784 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_BNPP Polska_1Q2019_PL.pdfSF_BNPP Polska_1Q2019_PL.pdf Skonsolidowany Raport Śródroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał zakończony dnia 31 marca 2019 roku
BNP_Raport z przeglądu jsf_1Q_19p.pdfBNP_Raport z przeglądu jsf_1Q_19p.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
BNP_Raport z przeglądu ssf_1Q_19p.pdfBNP_Raport z przeglądu ssf_1Q_19p.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SF_BNPP Polska_1Q_2019_ENG.pdfSF_BNPP Polska_1Q_2019_ENG.pdf Interim Consolidated Report of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska S.A for the first quarter ended 31 March 2019
BNP_Raport z przeglądu jsf_1Q_19e.pdfBNP_Raport z przeglądu jsf_1Q_19e.pdf Auditor’s report on the review of the interim condensed separate financial statements
BNP_Raport z przeglądu ssf_1Q_19e.pdfBNP_Raport z przeglądu ssf_1Q_19e.pdf Auditor’s report on the review of the interim condensed consolidated financial statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Przemysław Gdański Prezes Zarządu
2019-05-16 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Daniel Astraud Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Philippe Paul Bézieau Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 André Boulanger Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Przemysław Furlepa Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Jaromir Pelczarski Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Jerzy Śledziewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.