REKLAMA
PIT 2023

BIO PLANET S.A.: wyniki finansowe

2023-11-24 17:14
publikacja
2023-11-24 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2023_r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2023_r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 186 577 148 480 40 761 31 672
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 450 2 945 535 628
III. Zysk (strata) brutto 1 187 1 182 259 252
IV. Zysk (strata) netto 752 716 164 153
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 638 2 029 1 013 433
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 388 -13 754 -303 -2 934
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 232 11 803 -706 2 518
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 78 4 17
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 105 660 90 510 22 793 18 586
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 188 67 655 17 730 13 893
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 992 33 440 4 960 6 867
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 711 32 466 12 449 6 667
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 472 22 855 5 063 4 693
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 647 616
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 647 616
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,24 0,05 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,82 7,62 1,69 1,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,36 0,00 0,07


Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez
NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN,
obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień
bilansowy.Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym zostały zaprezentowane w śródrocznym skróconym
sprawozdaniu finansowym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Sylwester Strużyna
2023-11-24 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Mulik

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 54 679 54 885 55 424 45 563
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 190 6 561 7 305 140
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 47 883 47 726 47 507 44 817
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606 598 612 606
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 606 598 612 606
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 50 981 51 905 50 576 44 947
1. Zapasy 22 567 23 821 23 477 19 307
2. Należności krótkoterminowe 28 317 27 954 26 995 25 499
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 28 317 27 954 26 995 25 499
3. Inwestycje krótkoterminowe 45 51 28 93
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45 51 28 93
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45 51 28 93
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 79 76 48
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 105 660 106 791 106 000 90 510
PASYWA
I. Kapitał własny 23 472 24 404 22 720 22 855
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy 19 720 19 720 19 139 19 139
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 752 1 684 581 716
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 188 82 387 83 280 67 655
1. Rezerwy na zobowiązania 1 486 1 492 1 662 1 749
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46 36 27 27
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 427 1 457 1 584 1 721
a) długoterminowa 1 200 1 200 1 200 1 480
b) krótkoterminowa 227 257 384 241
1.3. Pozostałe rezerwy 13 0 51 1
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 13 0 51 1
2. Zobowiązania długoterminowe 22 992 23 849 39 853 33 440
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 22 992 23 849 39 853 33 440
3. Zobowiązania krótkoterminowe 57 711 57 045 41 764 32 466
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 57 711 57 045 41 764 32 466
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 105 660 106 791 106 000 90 510
Wartość księgowa 23 472 24 404 22 720 22 855
Liczba akcji (w szt.) 3 000 3 000 3 000 3 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,82 8,13 7,57 7,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem


Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 841 186 577 45 465 148 480
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 344 1 243 308 1 227
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 56 513 185 323 45 171 147 258
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 56 708 184 035 45 717 145 389
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 170 129 142 31 933 103 682
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 134 2 541 -252 3 092
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 134 2 541 -252 3 092
VII. Pozostałe przychody operacyjne 51 406 302 387
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 73 120 135
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 32 281 145 187
4. Inne przychody operacyjne 19 52 37 66
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 88 498 303 534
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53 298 126 279
3. Inne koszty operacyjne 36 200 177 254
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 96 2 450 -253 2 945
X. Przychody finansowe -479 484 0 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne -479 484 0 1
XI. Koszty finansowe 555 1 747 968 1 764
1. Odsetki w tym: 555 1 747 457 1 057
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 0 0 511 707
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -937 1 187 -1 221 1 182
XIV. Podatek dochodowy -5 435 -106 466
a) część bieżąca -5 410 -106 441
b) część odroczona 0 25 0 25
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -932 752 -1 114 716
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -932 752 -1 114 716
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 3 000 3 000 3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,31 0,25 -0,37 0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00


Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 720 22 720 18 196 18 196
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 720 22 720 18 196 18 196
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 2 800 2 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 200 200
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 200 200
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 200
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 139 19 139 11 786 11 786
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 581 581 7 353 7 353
a) zwiększenia (z tytułu) 581 581 7 353 8 068
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 4 823 5 538
- z podziału zysku (ustawowo) 581 581 2 530 2 530
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 715
- pokrycia straty 0 0 0 0
- emisja akcji 0 0 0 715
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 720 19 720 19 139 19 139
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 684 581 3 610 3 610
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 684 581 3 610 3 610
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 684 581 3 610 3 610
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 581 3 610 3 610
- podział zysku na kapitał zakładowy 0 581 2 530 2 530
- na wypłatę dywidendy 0 0 1 080 1 080
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 684 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 684 0 0 0
6. Wynik netto -932 752 581 716
a) zysk netto -932 752 581 716
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 472 23 472 22 720 22 855
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 472 23 472 22 720 22 855
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -932 752 -1 114 716
II. Korekty razem 2 478 3 886 4 203 1 313
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 718 2 200 345 1 067
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 554 1 726 395 1 055
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -73 -120 -135
6. Zmiana stanu rezerw -7 -177 -181 -343
7. Zmiana stanu zapasów 1 254 910 -476 -146
8. Zmiana stanu należności -362 -1 322 -1 201 -2 512
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 303 592 5 414 2 254
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 30 27 72
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 546 4 638 3 088 2 029
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 73 126 140
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 73 126 140
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 503 1 461 4 988 13 894
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 503 1 461 4 988 13 894
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -503 -1 388 -4 862 -13 754
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -131 -123 10 081 15 618
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 5 538
2. Kredyty i pożyczki -131 -123 10 081 10 081
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 918 3 110 8 268 3 815
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 1 080 1 080
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 312 1 157 6 794 1 157
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 88 264 0 9
8. Odsetki 518 1 689 395 1 055
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 515
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 048 -3 232 1 812 11 803
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 17 38 78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 17 38 78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 28 0 15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -5 45 38 93
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0


Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdfŚródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2023 r.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 r. wraz z informacją dodatkową.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2023 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki