REKLAMA

BETACOM: wyniki finansowe

2019-11-29 17:45
publikacja
2019-11-29 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Betacom_SA_2410_NJ_2019_PSF_PZR_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_rzetelnosc_polrocze_2019.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polroczne_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Betacom_2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
list_prezesa_do_akcjonariuszy.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_Betacom_polrocze_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 083 63 840 11 378 14 878
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -743 -246 -172 -57
III. Zysk (strata) brutto -768 -397 -178 -93
IV. Zysk (strata) netto -634 -339 -147 -79
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 346 909 776 212
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 286 -1 881 -298 -438
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -682 4 219 -158 983
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 378 3 247 319 757
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 406 48 535 10 610 11 363
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 967 29 326 6 166 6 866
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 387 0 88 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 858 20 368 5 226 4 768
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 439 19 209 4 445 4 497
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 462 473
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,31 -0,17 -0,07 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,31 -0,17 -0,07 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,62 9,51 2,20 2,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,62 9,51 2,20 2,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Betacom SA 2410 NJ 2019 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdfBetacom SA 2410 NJ 2019 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu I półrocza 2019

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie_rzetelność_półrocze_2019.pdfOświadczenie_rzetelność_półrocze_2019.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Bartłomiej Antczak Robert Fręchowicz Magda Pleskacz Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Bartłomiej Antczak Robert Fręchowicz Magda Pleskacz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Polroczne sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci_Betacom_2019.pdfPolroczne sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci_Betacom_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za I półrocze
list prezesa do akcjonariuszy.pdflist prezesa do akcjonariuszy.pdf List prezesa do akcjonariuszy

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 643 12 311 10 763
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 235 3 642 3 105
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 636 1 800 1 832
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 2 640 2 640 2 640
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 640 2 640 2 640
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 000 2 000 2 640
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 640 640
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 132 4 229 3 186
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -1 1 054 2 392
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 141 3 175 794
II. Aktywa obrotowe 34 763 27 968 37 772
1. Zapasy 492 778 652
2. Należności krótkoterminowe 22 018 14 030 13 456
2.1. Od jednostek powiązanych 47 23 24
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 21 971 14 007 13 432
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 716 4 338 8 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 716 4 338 8 368
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 716 4 338 8 368
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 716 8 822 15 296
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 46 406 40 279 48 535
PASYWA
I. Kapitał własny 19 439 20 679 19 209
1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy 18 053 17 528 17 528
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto -634 1 131 -339
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 967 19 600 29 326
1. Rezerwy na zobowiązania 2 368 2 428 2 814
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 754 952 1 913
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 536 559 627
a) długoterminowa 103 103 101
b) krótkoterminowa 433 456 526
1.3. Pozostałe rezerwy 1 078 917 274
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 078 917 274
2. Zobowiązania długoterminowe 387 397
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 387 397
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 858 13 174 20 368
3.1. Wobec jednostek powiązanych 46
3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 779 13 087 20 340
3.3. Fundusze specjalne 33 87 28
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 354 3 601 6 144
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 354 3 601 6 144
a) długoterminowe 321 453 705
b) krótkoterminowe 1 033 3 148 5 439
P a s y w a r a z e m 46 406 40 279 48 535
Wartość księgowa 19 439 20 679 19 209
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,62 10,24 9,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,62 10,24 9,51
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 2 438 4 973 4 951
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 438 4 973 4 951
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 438 4 973 4 951
2. Inne (z tytułu) 4 708 5 269 4 848
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000
- blokada środków na rachunku bankowym 708 1 269 848
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 7 146 10 242 9 799

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 083 63 840
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 681 35 602
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29 402 28 238
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 761 56 287
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 186 32 367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 575 23 920
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 322 7 553
IV. Koszty sprzedaży 5 073 4 644
V. Koszty ogólnego zarządu 1 980 3 039
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -731 -130
VII. Pozostałe przychody operacyjne 48 72
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 8
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 34 64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 60 188
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 30
2. Inne koszty operacyjne 30 188
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -743 -246
X. Przychody finansowe 30 13
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 20 13
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 10
XI. Koszty finansowe 55 164
1. Odsetki w tym: 55 52
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 112
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -768 -397
XIII. Podatek dochodowy -134 -58
część bieżąca
a) część odroczona -134 -58
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -634 -339
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -634 -339
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,31 -0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,31 -0,17
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 679 21 063 21 063
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 679 21 063 21 063
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 528 16 486 16 486
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 525 1 042 1 042
a) zwiększenia (z tytułu) 525 1 042 1 042
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 525 1 042 1 042
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 053 17 528 17 528
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 131 2 557 2 557
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 131 2 557 2 557
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 131 2 557
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 131 2 557 2 557
- wypłata dywidendy 606 1 515 1 515
- odpis na kapitał zapasowy 525 1 042 1 042
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto -634 1 131 -339
a) zysk netto 1 131
b) strata netto 634 339
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 439 20 679 19 209
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -634 -339
II. Korekty razem 3 980 1 248
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 901 862
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49 50
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -8
4. Zmiana stanu rezerw -60 -3 551
5. Zmiana stanu zapasów 286 1 810
6. Zmiana stanu należności -8 031 8 681
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 702 -5 720
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 135 -876
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 346 909
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 91 590
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 49 9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 5 356
a) w jednostkach powiązanych 356
- zbycie aktywów finansowych 350
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 6
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 5 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 37 225
II. Wydatki 1 377 2 471
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 377 831
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 640
a) w jednostkach powiązanych 1 640
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 286 -1 881
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 5 786
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 5 786
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 682 1 567
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 606 1 515
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22
3. Odsetki 54 52
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -682 4 219
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 378 3 247
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 378 3 247
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 338 5 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 716 8 368
- o ograniczonej możliwości dysponowania 708 848
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa_Betacom_pólrocze_2019.pdfInformacja dodatkowa_Betacom_pólrocze_2019.pdf Informacja dodatkowa do SF za I półrocze
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki