REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2022-05-25 17:52
publikacja
2022-05-25 17:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_za_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Quarterly_Report_of_the_Benefit_Systems_Group_for_the_three_months_ended_March_31st_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
I. Przychody ze sprzedaży 401 834 98 513 86 468 21 547
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 323 -49 367 4 158 -10 797
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 184 -56 766 2 191 -12 416
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 126 -49 793 1 749 -10 891
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 100 -48 916 1 743 -10 699
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 816 31 855 14 808 6 967
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 292 -10 273 -9 961 -2 247
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -71 170 -30 420 -15 315 -6 653
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -48 646 -8 838 -10 468 -1 933
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 776 234 2 933 542 2 776 234
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 792 262 2 933 542 2 792 262
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 2,76 -17,62 0,59 -3,85
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 2,76 -17,52 0,59 -3,83
XIV. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
XV. Aktywa 2 043 423 2 180 798 439 210 474 148
XVI. Zobowiązania długoterminowe 861 409 894 823 185 150 194 552
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 579 703 684 298 124 600 148 780
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 604 780 603 747 129 990 131 266
XIX. Kapitał podstawowy 2 934 2 934 631 638
XX. Liczba akcji 2 933 542 2 933 542 2 933 542 2 933 542
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 206,16 205,81 44,31 44,75 98 513
XXII. -49 367
XXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE BENEFIT SYSTEMS 3 miesiące 2022 3 miesiące 2021 3 miesiące 2022 3 miesiące 2021 -56 766
XXIV. Przychody ze sprzedaży 268 423 72 028 57 760 15 754 -49 793
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 233 -27 675 3 493 -6 053 -48 916
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 779 -33 523 2 319 -7 332 31 855
XXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 808 -26 204 2 111 -5 731 -10 273
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 492 18 762 10 650 4 104 -30 420
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -45 082 4 102 -9 701 897 -8 838
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -46 854 -33 363 -10 082 -7 297 2 776 234
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -42 444 -10 499 -9 133 -2 296 2 792 262
XXXII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 776 234 2 933 542 2 776 234 -17,62
XXXIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 933 542 2 792 262 2 933 542 2 792 262 -17,52
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 3,34 -9,44 0,72 -2,06
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) 3,34 -9,38 0,72 -2,05
XXXVI. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
XXXVII. Aktywa 1 932 530 2 042 422 415 375 444 063
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 696 520 723 295 149 709 157 259
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 504 059 596 984 108 342 129 796
XL. Kapitał własny 731 951 722 143 157 324 157 008
XLI. Kapitał podstawowy 2 934 2 934 631 638
XLII. Liczba akcji 2 933 542 2 933 542 2 933 542 2 933 542
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 249,51 246,17 53,63 53,52


W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego
w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


-  kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2022
4,6525 PLN/EUR, 31.12.2021: 4,5994 PLN/EUR,


- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01
- 31.03.2022 4,6472 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2021 4,5721 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q2022.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 1Q2022.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2022 ROKU
Consolidated Quarterly Report of the Benefit Systems Group for the three months ended March 31st 2022.pdfConsolidated Quarterly Report of the Benefit Systems Group for the three months ended March 31st 2022.pdf CONSOLIDATED QUARTERLY REPORT OF THE BENEFIT SYSTEMS GROUP FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31ST 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2022-05-25 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu
2022-05-25 Wojciech Szwarc Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki