REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2021-05-28 17:14
publikacja
2021-05-28 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BB_SF_IQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (49) (60) (11) (14)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (49) (60) (11) (14)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (47) (60) (10) (14)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 437 15 96 3
VI. Zysk (strata) netto 437 15 96 3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r.
XI. Aktywa trwałe 1 002 512 215 111
XII. Aktywa obrotowe 395 392 85 85
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 333 333 72 72
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 35 8 8
XVIII. Kapitał własny (2 838) (3 275) (609) (710)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 235 4 179 909 906
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 2 943 2 943 632 638
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,13) (0,15) (0,03) (0,03)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,02 (0,25) 0,00 (0,06)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca               
2021 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6603 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5721 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia                  
2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6148 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3963 zł / EURO)
w okresie pierwszego kwartału 2020 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BB SF IQ 2021.pdfBB SF IQ 2021.pdf BB SF 1Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki