REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2021-05-21 22:04
publikacja
2021-05-21 22:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BB_SF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BB_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_w_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_BB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (272) (279) (61) (65)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (272) (279) (61) (65)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (5 797) (359) (1 296) (83)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 541) (948) (1 238) (220)
VI. Zysk (strata) netto (5 541) (948) (1 238) (220)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1) (5) 0 (1)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa trwałe 512 482 111 113
XII. Aktywa obrotowe 392 5 715 85 1 342
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 333 5 668 72 1 331
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 36 8 8
XVIII. Kapitał własny (3 275) 2 266 (710) 532
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 179 3 931 906 923
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 2 943 3 300 638 775
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,15) 0,10 (0,03) 0,02
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,25) (0,04) (0,06) (0,01)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,6148 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,4742 zł / EURO),


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,2585 zł / EURO),


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,3018 zł / EURO) w roku 2019


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BB_SF_2020.pdfBB_SF_2020.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Baltic Bridge SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
BB_sprawozdanie zarządu z działalności w 2020.pdfBB_sprawozdanie zarządu z działalności w 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Baltic Bridge SA za rok 2020
sprawozdanie z badania BB.pdfsprawozdanie z badania BB.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Baltic Bridge SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Joanna Nowakowska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki