REKLAMA
WAŻNE

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2023-09-28 17:49
publikacja
2023-09-28 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_H1_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023_H1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_ATM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023_H1_Sprawozdanie__z_dzialalnosci_Grupa_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_Grupa_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 97.663 130.288 21.171 28.063
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.823 15.836 1.696 3.411
III. Zysk (strata) brutto 9.591 16.099 2.079 3.468
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6.611 14.301 1.433 3.080
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 6.611 14.301 1.433 3.080
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 6.458 14.148 1.400 3.047
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14.868 43.434 3.223 9.355
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21.757) (20.977) (4.716) (4.518)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 (17.025) 13 (3.667)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (6.828) 5.432 (1.480) 1.170
XI. Aktywa razem 387.255 391.427 87.018 83.628
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 94.716 89.989 21.283 19.226
XIII. Zobowiązania długoterminowe 31.562 39.112 7.092 8.356
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 63.154 50.877 14.191 10.870
XV. Kapitał własny 292.539 301.438 65.735 64.402
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 292.131 300.432 65.643 64.187
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.894 1.801
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,17 0,02 0,04
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,17 0,02 0,04
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,47 3,56 0,78 0,76
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,47 3,56 0,78 0,76
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4503 4,6806
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,6130 4,6427
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 49.507 59.974 10.732 12.918
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21.698 16.253 4.704 3.501
XXIX. Zysk (strata) brutto 21.288 16.088 4.615 3.465
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19.116 15.133 4.144 3.260
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 19.116 15.133 4.144 3.260
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8.144 3.036 1.765 654
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5.406) (906) (1.172) (195)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 509 (12.852) 110 (2.768)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem 3.247 (10.722) 704 (2.309)
XXXVI. Aktywa razem 272.884 257.618 61.318 55.040
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 50.948 39.629 11.448 8.467
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 11.843 17.037 2.661 3.640
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 39.105 22.592 8.787 4.827
XL. Kapitał własny 221.936 217.989 49.870 46.573
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.894 1.801
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 0,18 0,05 0,04
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,23 0,18 0,05 0,04
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,63 2,59 0,59 0,55
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,63 2,59 0,59 0,55
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 0,20 0,06 0,04
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,4503 4,6806
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,6130 4,6427


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec
pierwszego połrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2023 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf2023 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf 2023 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa
2023 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf2023 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf 2023 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM
2023 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf2023 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf 2023 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa
2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf 2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa
2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM Grupa.pdf2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM Grupa.pdf 2023 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM Grupa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2023-09-28 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki