REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2022-12-27 12:29
publikacja
2022-12-27 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny za 2022 rok
28.03.2023

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok
28.03.2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
09.05.2023

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku
10.08.2023

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
07.11.2023


Zarząd Arctic Paper S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).
Spółka nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 17/2022


Dated: December 27th 2022


Subject: Dates of periodic reports publication in 2023


General legal basis:


Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic
information


Contents:


Management Board of Arctic Paper S.A. herewith announces dates of
publication of periodic reports in 2023 :


2022 annual report28.03.2023


Consolidated 2022 annual report28.03.2023


1Q2023 consolidated quarterly report09.05.2023


2023 semi-annual consolidated report10.08.2023


3Q2023 consolidated quarterly report07.11.2023By this
statement the Management Board of Arctic Paper S.A. confirms that the
Company will be submitting consolidated quarterly reports containing
quarterly financial data as required under §62 section 1 of the Minister
of Finance Regulation of 29 March 2018 on current and periodic
information provided by the securities issuers and conditions on which
information required under law applicable in a state not being a member
state may be recognised as equivalent (“Regulation”).


The Company will not publish the separate individual semi-annual report
in accordance with § 62 section 3 of the Regulation.


The Company further confirms that, pursuant to §79 section 2 of the
above Regulation, it will not be publishing consolidated quarterly
report for the 4-th quarter 2022 and consolidated quarterly report for
the 2-nd quarter of 2023.

Specific legal basis:


§80 section 1 of the Minister of Finance Regulation of 29 March 2018 on
current and periodic information provided by the securities issuers and
conditions on which information required under law applicable in a state
not being a member state may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-12-27 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki