REKLAMA
WEBINAR

AMPLI: Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2023r.

2023-05-18 20:48
publikacja
2023-05-18 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_dotyczacej_Sprawozdania_RN_AMPLI_S.A._o_wynagrodzeniach_w_roku_2022_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_o_ustaleniu_tekstu_jednolitego_Regulamin_WZA_AMPLI_S.A..doc  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_o_ustaleniu_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki.doc  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2023r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer …/2023

Tarnów, dnia 18-05-2023r.


KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2023r.

Zarząd AMPLI S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................”


2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI" postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:
- …..............................”


3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
14. Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.”


4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2022, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.”


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.078 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazuje zysk netto w kwocie 12.585 tys. zł,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.”


5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 12 585 416,99 złotych netto, w następujący sposób:
- kwotę 9 025 948,36 zł na pokrycie strat Spółki z poprzednich lat obrotowych,
- kwotę 3.559.468,63 zł na kapitał zapasowy Spółki .”


6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia jedynemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r."

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A., postanawia:
1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2023r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 20 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022


9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ……”

10. Projekt uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2) Paragraf 12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
3) Punkty a. i b. paragrafu 22 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące, nowe brzmienie:
„a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,
b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.”

4) Paragraf 24 ust. 3 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

5) W Paragrafie 24 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści.

„W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.
11. Projekt uchwał dotyczących pkt 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AMPLI” S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:


1) W ust. 1 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:

„Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

2) W ust. 3 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:

„Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.”

3) W Paragrafie 10 dodany zostaje ustęp 10 o następującej treści:

„10. Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

4) Po Paragrafie 18 dodany zostaje Paragraf 19 o następującej treści:

„§19

Wszelkie, dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) w związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika (np. kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości) powinny być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości, data wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dodatkowo przekreślenie ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ AMPLI S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne.


UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.


Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Zarząd AMPLI S.A.
Waldemar Madura - Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do projektu uchwaly dotyczącej Sprawozdania RN AMPLI S.A. o wynagrodzeniach w roku 2022 (1).pdfZałącznik do projektu uchwaly dotyczącej Sprawozdania RN AMPLI S.A. o wynagrodzeniach w roku 2022 (1).pdf Projekt uchwały dot. sprawozdania RN o wynagrodzeniach w roku 2022
Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A..docZałącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Regulamin WZA AMPLI S.A..doc Projekt uchwały dot. tekstu jednolitego regulaminu WZA AMPLI
Załącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.docZałącznik do projektu uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.doc Projekt uchwały dot. tekstu jednolitego Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki