REKLAMA

AMPLI: Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta

2023-07-25 16:01
publikacja
2023-07-25 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_uchwaly_o_ustaleniu_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-25
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AMPLI S.A. w informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie AMPLI S.A.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2023r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie AMPLI S.A., polegające na tym, iż:

1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2) Paragraf 12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
3) Punkty a. i b. paragrafu 22 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące, nowe brzmienie:
„a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,
b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.”

4) Paragraf 24 ust. 3 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

5) W Paragrafie 24 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści.

„W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiany te nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, emitent, na mocy uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdfZałącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. o treści ustalonej uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A z dnia 23 czerwca 2023r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-25 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki