REKLAMA
JUŻ JUTRO

ALMA: wyniki finansowe

2018-04-29 16:30
publikacja
2018-04-29 16:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Alma_Market_SA_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_31-12-2017_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych_oraz_bieglych_rewidentow_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_dotyczace_sporzadzonego_rocznego_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_jednostkowe_31-12-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego_za_2017_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ALMA_MARKET_SA_za_2017_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-04-29
ALMA MARKET SA w upadłości
(pełna nazwa emitenta)
ALMA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-964 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Pilotów 6
(ulica) (numer)
012 627-63-20 012 627-61-65
(telefon) (fax)
info@almamarket.pl www.almamarket.pl
(e-mail) (www)
6760016731 350511695
(NIP) (REGON)
Main Holding Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 15 015 587 840 3 537 134 343
II. Zysk netto ze sprzedaży przed amortyzacją -13 668 -52 404 -3 220 -11 976
III. Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -65 690 -226 988 -15 476 -51 875
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej -74 255 -240 403 -17 494 -54 941
V. Całkowite dochody -243 979 -106 424 -57 479 -24 322
VI. Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej -13 747 13 485 -3 239 3 082
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 002 38 539 7 068 8 808
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 459 -32 058 -3 642 -7 326
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej 796 4 650 188 1 063
X. Aktywa razem 117 649 240 629 28 207 54 392
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 16 017 0 3 620
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 357 580 343 029 85 732 77 538
XIII. Kapitał własny -239 931 -139 007 -57 525 -31 421
XIV. Kapitał zakładowy 10 142 5 561 2 432 1 257
XV. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 10 141 812 5 560 990 10 141 812 5 560 990
XVI. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) -7,32 -43,23 -1,72 -9,88
XVII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) -23,66 -25,00 -5,67 -5,65


Pozycje od I do XIV i od XV do XVI (z rachunku zysków i strat innych
całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych) obliczono wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy
2017 roku wyniósł: 1 EUR= 4,2447 PLN, a za 12 miesięcy 2016 roku
wyniósł: 1 EUR=4,3757 PLN. Pozycje od X do XIV i od XVII (bilansowe)
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2017
roku, który wyniósł: 1 EUR=4,1709 PLN i na 31.12.2016 roku, który
wynosił: 1 EUR=4,2440 PLN.Zysk na działalności
kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności
kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie.


Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba
akcji zwykłych w danym okresie.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Alma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2017 rok.pdfAlma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2017 rok.pdf Alma Market SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31-12-2017 rok
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2017.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów 2017
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2017.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2017.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2017
Pismo Prezesa Zarzadu jednostkowe 31-12-2017.pdfPismo Prezesa Zarzadu jednostkowe 31-12-2017.pdf Pismo Prezesa Zarzadu jednostkowe 31-12-2017
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności ALMA MARKET SA za 2017 rok.pdfSprawozdanie z działalności ALMA MARKET SA za 2017 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2017 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-29 Lesław Kolczyński Syndyk masy upadłości


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-29 Barbara Lipska Dział księgowości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki