REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2021-04-26 12:38
publikacja
2021-04-26 12:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Magna_Polonia_SA_roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_20201231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2020_12_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_do_akcjonariuszy_MP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Magna_Polonia_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 367 407 82 95
II. Pozostałe przychody operacyjne 3 714 1 116 830 259
III. Przychody finansowe 880 527 197 123
IV. Zysk/Strata brutto 3 326 327 743 76
V. Zysk/Strata netto ogółem 2 004 227 448 53
VI. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 2 004 227 448 53
VII. Całkowity dochód netto 2 004 227 448 53
VIII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 2 004 227 448 53
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 184 -675 488 -157
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 688 -82 -601 -19
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 526 505 118 117
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 -252 5 -59
XIII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,14 0,02 0,03 0,00
XIV. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XV. Aktywa razem 21 636 19 583 4 688 4 599
XVI. Zobowiązania razem 2 604 2 555 564 600
XVII. Zobowiązania długoterminowe 0 367 0 86
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 604 2 188 564 514
XIX. Kapitał własny 19 032 17 028 4 124 3 999
XX. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 017 3 269
XXI. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,37 1,22 0,30 0,29


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną
akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na
akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,4742 PLN, a w
okresie porównawczym - 4,3018 PLN,- pozycje dotyczące
Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten
wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN; na dzień 31 grudnia
2019 roku - 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20201231.pdfMagna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20201231.pdf MAGNA POLONIA SA_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2020 12 31.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2020 12 31.pdf GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20201231
list do akcjonariuszy MP 2020.pdflist do akcjonariuszy MP 2020.pdf LIST DO AKCJONARIUSZY
Sprawozdanie z badania Magna Polonia 2020.pdfSprawozdanie z badania Magna Polonia 2020.pdf MAGNA POLONIA SA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20201231

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 ANNA PAWLAK KIEROWNIK ZESPOŁU KSIĘGOWEGO ANNA PAWLAK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki