REKLAMA

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

2016-12-29 07:44
publikacja
2016-12-29 07:44

Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

fot. Phonlawat / / YAY Foto

Regulaminy zakładowe tylko dla większych

W praktyce prawa pracy można się czasami spotkać z potocznym określeniem "mały" i "duży" pracodawca. Ten podział, powiązany ze stanem zatrudnienia w danej firmie, decyduje o zakresie obowiązków leżących po stronie pracodawcy. Jeżeli kwalifikuje się on do grupy "dużych" pracodawców, obowiązków ma więcej. Chodzi tu głównie o wymóg tworzenia regulaminów zakładowych - pracy i wynagradzania.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. wspomniane przepisy zakładowe obligatoryjnie tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Od 1 stycznia 2017 r. ten stan rzeczy ma ulec zmianie, za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (na dzień oddania Gazety do druku ustawa oczekuje na podpis Prezydenta - zgodnie z komunikatem podanym na stronie www.sejm.gov.pl).

Od tego dnia "dużym" pracodawcą w kontekście obowiązku tworzenia regulaminów ma stać się pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Tylko w takich firmach wskazane regulaminy mają być obowiązkowe (chyba że występuje w nich układ zbiorowy pracy).

Nie oznacza to, że w mniejszych firmach niż wskazane powyżej funkcjonowanie przepisów zakładowych będzie wykluczone. Przy zatrudnieniu poniżej 50 pracowników regulaminy będą mogły być tworzone na zasadzie dobrowolności, jednak z pewnym zastrzeżeniem. W zakładach, w których stan zatrudnienia osiąga 20 pracowników, ale jest mniejszy niż 50 pracowników, utworzenie regulaminów zakładowych ma być obowiązkowe, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Powrót "starych" zasad wydawania świadectwa

W aktualnym stanie prawnym wystawianie świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego odbywa się na podstawie dość skomplikowanych przepisów. Przy ich stosowaniu ważny jest upływ 24 miesięcy od nawiązania pierwszej umowy terminowej i to, czy 24-miesięczny okres upłynął w trakcie trwającej umowy. W praktyce przepisy te (art. 97 § 11-12 K.p.) przysparzały służbom kadrowym wiele problemów, jednak od 1 stycznia 2017 r. nie mają być już (z uwzględnieniem regulacji przejściowych) stosowane. Generalnie mają powrócić "stare" zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązujące przed 21 marca 2011 r., z pewnymi zmianami.

Od nowego roku pracodawca ma mieć obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. Jeżeli natomiast strony planują kontynuowanie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy, nawiązanej w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, świadectwo pracy będzie musiało być wydane tylko na wniosek pracownika. Rodzaj zawieranych umów nie będzie już miał znaczenia. Nowością będzie wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wydanie świadectwa w formie elektronicznej.

Więcej czasu na odwołanie

Obecnie pracownik, który zamierza odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej w trybie natychmiastowym, nie ma zbyt wiele czasu. W przypadku wypowiedzenia obowiązuje 7-dniowy termin na złożenie odwołania, a 14-dniowy w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia. To stosunkowo krótkie terminy, biorąc pod uwagę, że wliczają się do niego wszystkie dni - robocze i wolne.

Ten stan rzeczy ma ulec zmianie od 1 stycznia 2017 r., kiedy to terminy na złożenie odwołania (przy wypowiedzeniu) lub żądania przywrócenia do pracy bądź odszkodowania (przy natychmiastowym zwolnieniu lub wygaśnięciu umowy) mają zostać wydłużone i ujednolicone. Obowiązywać ma wspólny, 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczony od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub o jej wygaśnięciu.

Forma pisemna pod rygorem nieważności

Kodeks pracy przewiduje aktualnie formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności jedynie dla umów o zakazie konkurencji. Od 1 stycznia 2017 r. do katalogu umów zawieranych z pracownikiem, dla których forma pisemna zastrzeżona jest pod tym rygorem, ma dołączyć umowa o współodpowiedzialności materialnej. Zawarcie jej w innej formie niż pisemna oznaczać będzie jej nieważność z mocy prawa (z zastrzeżeniem przepisów przejściowych).

Przedmiot
zmienianej regulacji
Stan prawny obowiązujący
do 31 grudnia 2016 r.
Stan prawny, który ma obowiązywać
od 1 stycznia 2017 r.
Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy

» Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy
» Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy, mogą tworzyć regulaminy pracy i wynagradzania
» Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale poniżej 50 pracowników (nieobjęci układem zbiorowym pracy) tworzą regulamin pracy i wynagradzania, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa
Wystawianie świadectwa pracy
» W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy (art. 97 § 1 K.p.)
» Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich (art. 97 § 11 K.p.)
» Jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy terminowej, zawartej przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej z takich umów, następuje po tych 24 miesiącach, świadectwo wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy (art. 97 § 12 K.p.).
» W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego (art. 97 § 1 K.p.)
» W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy, w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (art. 97 § 11 K.p.)
» W razie zawnioskowania o wydanie świadectwa, pracodawca jest zobowiązany je wystawić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku (art. 97 § 12 K.p.).
Termin na złożenie odwołania/żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania
» Odwołanie od wypowiedzenia - 7 dni
» Żądane przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania (w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia) - 14 dni
» Żądanie nawiązania umowy o pracę w przypadku doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy - 14 dni (art. 264 K.p.)
21 dni na wniesienie środka odwoławczego, we wszystkich przypadkach wskazanych w kolumnie obok (art. 264 K.p.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 2016-12-29

Ochrona danych osobowych w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~baśka
zmiany w prawie pracy są co chwilę ;) mam nadzieję,że w tym roku popracuję nad swoją karierą,wg tego co przeczytałam:blog.impel.pl/kilka-prostych-rzeczy-ktore-mozesz-zrobic-dla-swojej-kariery i będę zarabiać więcej niż minimalną ;)

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki