Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

(fot. Phonlawat / YAY Foto)

Regulaminy zakładowe tylko dla większych

W praktyce prawa pracy można się czasami spotkać z potocznym określeniem "mały" i "duży" pracodawca. Ten podział, powiązany ze stanem zatrudnienia w danej firmie, decyduje o zakresie obowiązków leżących po stronie pracodawcy. Jeżeli kwalifikuje się on do grupy "dużych" pracodawców, obowiązków ma więcej. Chodzi tu głównie o wymóg tworzenia regulaminów zakładowych - pracy i wynagradzania.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. wspomniane przepisy zakładowe obligatoryjnie tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Od 1 stycznia 2017 r. ten stan rzeczy ma ulec zmianie, za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (na dzień oddania Gazety do druku ustawa oczekuje na podpis Prezydenta - zgodnie z komunikatem podanym na stronie www.sejm.gov.pl).

Od tego dnia "dużym" pracodawcą w kontekście obowiązku tworzenia regulaminów ma stać się pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Tylko w takich firmach wskazane regulaminy mają być obowiązkowe (chyba że występuje w nich układ zbiorowy pracy).

Nie oznacza to, że w mniejszych firmach niż wskazane powyżej funkcjonowanie przepisów zakładowych będzie wykluczone. Przy zatrudnieniu poniżej 50 pracowników regulaminy będą mogły być tworzone na zasadzie dobrowolności, jednak z pewnym zastrzeżeniem. W zakładach, w których stan zatrudnienia osiąga 20 pracowników, ale jest mniejszy niż 50 pracowników, utworzenie regulaminów zakładowych ma być obowiązkowe, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Powrót "starych" zasad wydawania świadectwa

W aktualnym stanie prawnym wystawianie świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego odbywa się na podstawie dość skomplikowanych przepisów. Przy ich stosowaniu ważny jest upływ 24 miesięcy od nawiązania pierwszej umowy terminowej i to, czy 24-miesięczny okres upłynął w trakcie trwającej umowy. W praktyce przepisy te (art. 97 § 11-12 K.p.) przysparzały służbom kadrowym wiele problemów, jednak od 1 stycznia 2017 r. nie mają być już (z uwzględnieniem regulacji przejściowych) stosowane. Generalnie mają powrócić "stare" zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązujące przed 21 marca 2011 r., z pewnymi zmianami.

Od nowego roku pracodawca ma mieć obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. Jeżeli natomiast strony planują kontynuowanie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy, nawiązanej w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, świadectwo pracy będzie musiało być wydane tylko na wniosek pracownika. Rodzaj zawieranych umów nie będzie już miał znaczenia. Nowością będzie wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o wydanie świadectwa w formie elektronicznej.

Więcej czasu na odwołanie

Obecnie pracownik, który zamierza odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej w trybie natychmiastowym, nie ma zbyt wiele czasu. W przypadku wypowiedzenia obowiązuje 7-dniowy termin na złożenie odwołania, a 14-dniowy w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia. To stosunkowo krótkie terminy, biorąc pod uwagę, że wliczają się do niego wszystkie dni - robocze i wolne.

Ten stan rzeczy ma ulec zmianie od 1 stycznia 2017 r., kiedy to terminy na złożenie odwołania (przy wypowiedzeniu) lub żądania przywrócenia do pracy bądź odszkodowania (przy natychmiastowym zwolnieniu lub wygaśnięciu umowy) mają zostać wydłużone i ujednolicone. Obowiązywać ma wspólny, 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczony od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub o jej wygaśnięciu.

Forma pisemna pod rygorem nieważności

Kodeks pracy przewiduje aktualnie formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności jedynie dla umów o zakazie konkurencji. Od 1 stycznia 2017 r. do katalogu umów zawieranych z pracownikiem, dla których forma pisemna zastrzeżona jest pod tym rygorem, ma dołączyć umowa o współodpowiedzialności materialnej. Zawarcie jej w innej formie niż pisemna oznaczać będzie jej nieważność z mocy prawa (z zastrzeżeniem przepisów przejściowych).

Przedmiot
zmienianej regulacji
Stan prawny obowiązujący
do 31 grudnia 2016 r.
Stan prawny, który ma obowiązywać
od 1 stycznia 2017 r.
Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy

» Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy
» Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy, mogą tworzyć regulaminy pracy i wynagradzania
» Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale poniżej 50 pracowników (nieobjęci układem zbiorowym pracy) tworzą regulamin pracy i wynagradzania, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa
Wystawianie świadectwa pracy
» W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy (art. 97 § 1 K.p.)
» Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich (art. 97 § 11 K.p.)
» Jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy terminowej, zawartej przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej z takich umów, następuje po tych 24 miesiącach, świadectwo wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy (art. 97 § 12 K.p.).
» W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego (art. 97 § 1 K.p.)
» W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy, w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (art. 97 § 11 K.p.)
» W razie zawnioskowania o wydanie świadectwa, pracodawca jest zobowiązany je wystawić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku (art. 97 § 12 K.p.).
Termin na złożenie odwołania/żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania
» Odwołanie od wypowiedzenia - 7 dni
» Żądane przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania (w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia) - 14 dni
» Żądanie nawiązania umowy o pracę w przypadku doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy - 14 dni (art. 264 K.p.)
21 dni na wniesienie środka odwoławczego, we wszystkich przypadkach wskazanych w kolumnie obok (art. 264 K.p.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 2016-12-29

Ochrona danych osobowych w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 3 ~baśka

zmiany w prawie pracy są co chwilę ;) mam nadzieję,że w tym roku popracuję nad swoją karierą,wg tego co przeczytałam:blog.impel.pl/kilka-prostych-rzeczy-ktore-mozesz-zrobic-dla-swojej-kariery i będę zarabiać więcej niż minimalną ;)

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.