PILNE

ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-25 17:10
publikacja
2020-05-25 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_I_kwartal_2020_05_25_ostateczny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 687 10 686 1 521 2 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 363 291 82 68
III. Zysk ( strat) brutto 450 -128 102 -30
IV. Zysk ( strata) netto okresu, w tym 327 -147 74 -34
V. przypadający do konsolidacji 0 -147 0 -34
VI. przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 147 1 438 488 335
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 7 -5 2
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 093 -808 -476 -188
X. Przepływy pieniężne netto, razem 30 637 7 148
XI. Aktywa, razem 25 994 28 343 5 710 6 589
XII. Zobowiązania razem 19 656 22 315 4 318 5 188
XIII. Zobowiązania długoterminowe 7 925 4 977 1 741 1 157
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 731 17 338 2 577 4 031
XV. Kapitał własny 6 338 6 028 1 392 1 401
XVI. Kapitał zakładowy 6 164 5 739 1 354 1 334
XVII. Liczba akcji ( w szt.) 12 327 088 11 477 089 12 327 088 11 477 089
XVIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,51 0,53 0,11 0,12
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,51 0,53 0,11 0,12
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 687 10 686 1 521 2 486
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 363 292 82 68
XXV. Zysk ( strat) brutto 450 -127 102 -30
XXVI. Zysk ( strata) netto okresu, w tym 327 -115 74 -27
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 147 1 439 488 335
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 7 -5 2
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 093 -808 -476 -188
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 30 638 7 149
XXXI. Aktywa, razem 25 999 28 336 5 711 6 588
XXXII. Zobowiązania razem 19 656 18 721 4 318 4 352
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 7 925 4 977 1 741 1 157
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 731 13 744 2 577 3 195
XXXV. Kapitał własny 6 344 9 616 1 393 2 236
XXXVI. Kapitał zakładowy 6 164 5 739 1 354 1 334
XXXVII. Liczba akcji ( w szt.) 12 327 088 11 477 089 12 327 088 11 477 089
XXXVIII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) 0,03 -0,01 0,01 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,51 0,84 0,11 0,19
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,51 0,84 0,11 0,19
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_I_kwartał_2020_05_25_ostateczny.pdfRAPORT_I_kwartał_2020_05_25_ostateczny.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWATAŁ 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-05-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki