REKLAMA

ZAMET S.A.: wyniki finansowe

2019-11-12 20:39
publikacja
2019-11-12 20:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAMET_Raport_2019q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 153 028 128 438 35 517 30 196
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 265 5 197 3 543 1 222
III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 272 4 053 2 384 953
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 272 4 053 2 384 953
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 579 7 660 1 759 1 801
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 738 2 121 -1 112 499
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 835 10 331 -3 663 2 429
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -12 994 20 111 -3 016 4 728
IX. Aktywa razem* 217 539 206 826 49 739 48 099
X. Zobowiązania i rezerwy* 87 007 86 494 19 894 20 115
XI. Zobowiązania długoterminowe* 25 996 14 509 5 944 3 374
XII. Zobowiązania krótkoterminowe* 61 011 71 985 13 950 16 741
XIII. Kapitał własny* 130 532 120 332 29 845 27 984
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 130 532 120 332 29 845 27 984
XV. Kapitał zakładowy* 74 144 74 144 16 953 17 243
XVI. Liczba akcji (w szt.)* 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)* 0,097 0,0383 0,0225 0,009
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)* 0,097 0,0383 0,0225 0,009
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)* 1,2324 1,1361 0,2818 0,2642
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)* 1,2324 1,1361 0,2818 0,2642
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO ZAMET S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 3 759 2 658 872 625
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 258 601 60 141
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -559 -402 -130 -95
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -559 1 034 -130 243
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 174 19 223 272 4 519
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 -1 575 -3 -370
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 224 -3 266 -2 837 -768
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -11 063 14 382 -2 568 3 381
XXIX. Aktywa razem* 118 616 131 920 27 121 30 679
XXX. Zobowiązania i rezerwy* 5 467 18 212 1 250 4 235
XXXI. Zobowiązania długoterminowe* 1 135 1 342 260 312
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe* 4 332 16 870 990 3 923
XXXIII. Kapitał własny* 113 149 113 708 25 871 26 444
XXXIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej* 113 149 113 708 25 871 26 444
XXXV. Kapitał zakładowy* 74 144 74 144 16 953 17 243
XXXVI. Liczba akcji (w szt.)* 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)* -0,0053 0,0098 -0,0012 0,0023
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)* -0,0053 0,0098 -0,0012 0,0023
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)* 1,0682 1,0735 0,2442 0,2497
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)* 1,0682 1,0735 0,2442 0,2497


(*) Wybrane dane finansowe dotyczące
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano na dzień 30 września 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku.


Wybrane dane finansowe przeliczono na
euro w następujący sposób: - pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za III kwartał 2019 roku (odpowiednio za III kwartał 2018
roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca. Kurs euro za III kwartał  2019 r. oraz III kwartał 2018 r.
wyniósł odpowiednio 4,3086 zł oraz 4,2535 zł.  -
pozycje bilansowe przeliczone wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy, który na 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku wyniósł
odpowiednio 4,3736 zł. i 4,3000 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZAMET_Raport 2019q3.pdfZAMET_Raport 2019q3.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Zamet za III kwartał 2019 roku, zawierający kwartalną informację finansową Zamet S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2019-11-12 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki