REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

2021-05-07 00:02
publikacja
2021-05-07 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q1.2021_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Q1.2021_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
II. Przychody z działalności operacyjnej 186 697 306 664 40 834 69 755
III. Zysk z działalności operacyjnej 99 795 234 135 21 827 53 257
IV. Zysk przed opodatkowaniem 107 959 222 274 23 613 50 559
V. Zysk netto 89 051 175 969 19 477 40 027
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,76 1,50 0,17 0,34
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 604 254 351 21 129 57 856
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 764) (384) (1 479) (87)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 216) (694) (266) (158)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 88 624 241 952 19 384 55 035
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XIII. Aktywa razem 2 813 364 2 283 526 603 687 494 827
XIV. Zobowiązania razem 1 835 702 1 395 221 393 902 302 336
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 259 1 272
XVI. Kapitał własny 977 662 888 305 209 785 192 490
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 8,33 7,57 1,79 1,64


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone
na walutę EUR w następujący sposób: •
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: − za okres
bieżący: 4,5721; − za
okres porównawczy: 4,3963;•
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu
sprawozdawczego: − za okres
bieżący: 4,6603; − za
okres porównawczy: 4,6148.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Q1.2021 (PL).pdfRaport Q1.2021 (PL).pdf Raport za I kwartał 2021 roku
Raport Q1.2021 (ENG).pdfRaport Q1.2021 (ENG).pdf Raport za I kwartał 2021 roku - tłumaczenie na język angielski

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Paweł Szejko Członek Zarządu
2021-05-07 Jakub Kubacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki