REKLAMA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA

2023-09-21 07:32
publikacja
2023-09-21 07:32

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA
/ TIM SA

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy („Wzywający”), w związku z zamierzonym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1134) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022407, NIP: 8970009678, REGON: 930339253, kapitał zakładowy: 22.199.200,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), wpłacony w całości, tj. 22.199.200 (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLTIM0000016, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), (zwanych dalej „Akcjami”, a każda z nich z osobna „Akcją”).

Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH („Wzywający”)

Siedziba: Ansbach, Niemcy

Adres: Rettistr. 5, 91522 Ansbach, Niemcy

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (“Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

Tel.: + 48 61 856 44 44

E-mail: bm.sekretariat@santander.pl

5. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden

Nie dotyczy. Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

6. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 50,69 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 69/100) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

7. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 6, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena, od której Cena Nabycia nie może być niższa, ustalona zgodnie z art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wynosi 49,35 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 35/100) za jedną Akcję.

Cena Nabycia jest nie niższa niż minimalna cena ustalona na podstawie art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Zawiadomienie”) wynosi, po zaokrągleniu w górę, 49,35 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 35/100) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji na rynku podstawowym GPW w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi, po zaokrągleniu w górę, 47,04 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 04/100) za jedną Akcję.

Cena Nabycia odzwierciedla premię w wysokości: (i) 7,8 % względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy (47,04 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 04/100)) na GPW do dnia 25 sierpnia 2023 roku włącznie, (ii) 2,7 % względem średniego kursu Akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące (49,35 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 35/100)) na GPW do dnia 25 sierpnia 2023 roku włącznie, (iii) 12,4 % względem kursu zamknięcia Akcji (45,10 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 10/100)) na GPW w dniu 25 sierpnia 2023 roku, który był ostatnim dniem sesyjnym przed Zawiadomieniem, oraz (iv) 93,8 % względem kursu zamknięcia Akcji (26,15 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 15/100)) na GPW w dniu 22 sierpnia 2022 roku, który był ostatnim dniem sesyjnym na GPW przed podaniem przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

Wzywający w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia zobowiązał się do nabycia akcji Spółki od Akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 30 lit. a) Wezwania, od wszystkich uczestników programu motywacyjnego przyjętego w Spółce, o których mowa w pkt. 30 lit. b) Wezwania przy czym Cena Nabycia nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający zobowiązał się zapłacić za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia.

Wzywający nie nabył, a żaden podmiot zależny lub dominujący wobec Wzywającego nie nabył ani nie zobowiązał się do nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki za wynagrodzeniem pieniężnym lub niepieniężnym. Wzywający nie był w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających dokonanie Zawiadomienia stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej w odniesieniu do akcji Spółki oraz nie istniały w tym okresie podmioty będące wobec Wzywającego osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie.

Zważywszy, że: (i) w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także (ii) wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywającego firmę audytorską.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

8. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy

Nie dotyczy – w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie nabyły pośrednio akcji Spółki.

9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 21 września 2023
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 28 września 2023
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 27 października 2023
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 2 listopada 2023
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 7 listopada 2023

Na podstawie art. 79f ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do udzielenia zezwolenia albo zgody na koncentrację przedsiębiorców przez właściwy organ lub na czas niezbędny do niezgłoszenia sprzeciwu tego organu, jednak nie więcej niż do 120 dni – jeżeli bezskutecznie upłynął wskazany w treści Wezwania termin, w jakim miało nastąpić udzielenie zezwolenia albo zgody na koncentrację przedsiębiorców lub niezgłoszenie sprzeciwu.

Jeśli termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu ulegnie przedłużeniu, informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na stronie Podmiotu Pośredniczącego i przekazana Agencji Informacyjnej zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie później niż na 7 dni przed upływem pierwotnego terminu.

Termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie będzie skracany.

10. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający jest bezpośrednio kontrolowany przez Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy (74653) przy Reinhold-Würth Straße 12-17 („Würth”) która posiada 100 % udziałów we Wzywającym oraz jest uprawniona do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego.

Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG jest pośrednio kontrolowana przez Reinholda Adolfa Würtha, który jest pośrednio uprawniony do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Wzywającego.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 10 niniejszego dokumentu Wezwania.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiada akcji Spółki.

Ani podmioty dominujące, ani podmioty zależne Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o Ofercie Publicznej w odniesieniu do akcji Spółki.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 niniejszego dokumentu Wezwania.

14. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

15. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

Zapisy na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowane będą w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:

a) dyspozycji zablokowania Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu, która to dyspozycja musi być ważna do dnia zakończenia Wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub skutecznego cofnięcia zapisu zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej przez osobę, która go złożyła, oraz

b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: wezwanie_santander@santander.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

a) indywidualny numer zapisu,

b) liczbę akcji objętych zapisem,

c) datę przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt 9 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się do złożenia zapisu w odpowiedzi na Wezwanie w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 9 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnych z wzorami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji, będących przedmiotem zapisu, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwracamy uwagę, że w przypadku osób, których Akcje zapisane są na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot nie świadczący ww. usługi maklerskiej, zapis na sprzedaż Akcji musi zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie uprzednio zawartej Umowy Maklerskiej w terminie, który umożliwi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, dokonanie blokady Akcji objętych zapisem oraz przesłanie potwierdzenia blokady Akcji do firmy inwestycyjnej, która przyjęła formularz zapisu od akcjonariusza, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 12:00 (CET) pierwszego dnia po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Podpisując formularz zapisu osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że akceptuje warunki wskazane w Wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera stosowne oświadczenia w tym zakresie).

W okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji treść Wezwania będzie udostępniana przez Podmiot Pośredniczący, firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: https://www.santander.pl/inwestor.

Transakcje zostaną zawarte wyłącznie w odniesieniu do tych Akcji, na których sprzedaż zostały złożone zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, Akcje objęte takim zapisem nie będą brały udziału w transakcji giełdowej.

16. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Wyłącznym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający.

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, będzie miała miejsce nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty ich zawarcia. Zakładane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane zostały w punkcie 9 Wezwania.

17. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

18. Stosunek zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

19. Wskazanie przypadków, w których stosunek zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

20. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

21. Oświadczenie wzywającego, że zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji na inne papiery wartościowe.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje, a informacja dotycząca Wzywającego została przedstawiona w pkt 22.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków nabycia akcji lub otrzymania wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, oraz wskazanie terminu, w jakim według najlepszej wiedzy wzywającego ma nastąpić ziszczenie się warunków nabycia akcji i otrzymanie wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez Wzywającego zgody na koncentrację ("Zgoda na Koncentrację"), przy czym przez Zgodę na Koncentrację rozumie się:

1. wydanie przez właściwy organ bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką oraz jej grupą poprzez nabycie Akcji ("Koncentracja") zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 24, str. 1) lub ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) ("Prawo Antymonopolowe") lub

2. wydanie przez właściwy organ warunkowej decyzji wyrażającej zgodę na Koncentrację, na warunkach akceptowalnych dla Wzywającego, zgodnie z właściwymi przepisami Prawa Antymonopolowego;

3. wydanie przez właściwy organ decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie Zgody na Koncentrację lub decyzji o zwrocie wniosku o wyrażenie Zgody na Koncentrację z powodu braku obowiązku uzyskania Zgody na Koncentrację zgodnie z przepisami Prawa Antymonopolowego lub

4. upływ terminu określonego w przepisach Prawa Antymonopolowego z zastrzeżeniem, że Prawo Antymonopolowe przewiduje, że jeżeli właściwy organ nie wyda decyzji w tym terminie, Koncentracja może zostać dokonana bez decyzji właściwego organu.

Warunek wskazany w niniejszym punkcie 24 powinien się ziścić do 27 października 2023 r., tj. najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Termin ten może być przedłużony maksymalnie do 25 stycznia 2024 r., jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony w początkowym terminie.

Informacja o spełnieniu lub niespełnieniu powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed upływem pierwotnego okresu przyjmowania zapisów, a w przypadku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów - w pierwszym dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przedłużonego okresu przyjmowania zapisów.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie jest ogłoszone pod następującymi warunkami:

a) otrzymania przez Wzywającego Zgody na Koncentrację;

b) co najmniej 50% łącznej liczby Akcji, tj. 11.099.600 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) Akcji zostanie objętych zapisami w ramach Wezwania.

Wzywający spodziewa się, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem Wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 27 października 2023 r., o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony.

Wzywający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 25 lit. b) Wezwania. Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się wyżej wymienionych warunków w terminie określonym w Wezwaniu oraz o decyzji Wzywającego w sprawie nabycia Akcji w przypadku nieziszczenia się warunku o którym mowa w pkt. 25 lit. b) Wezwania zostanie niezwłocznie przekazana agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej.

26. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Wezwanie jest częścią długoterminowej strategii Wzywającego, jako spółki zależnej wobec Würth, w obszarze hurtowego handlu materiałami elektrycznymi. Nabycie Spółki przez Wzywającego pozwoli Würth na rozszerzenie obecności na polskim rynku i wzmocnienie segmentu e-commerce.

Pod warunkiem uzyskania kontroli nad Spółką, Wzywający planuje nawiązać ścisłą współpracę pomiędzy Spółką a istniejącymi na terenie Polski przedsięwzięciami Wzywającego w tej linii biznesowej.

Pod względem operacyjnym, Wzywający rozważy wprowadzenie zmian do struktury modelu logistycznego Spółki, tj. jego ewentualnej integracji z istniejącymi już rozwiązaniami logistycznymi Würth w Polsce. Jednakże Wzywający, po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania, nie zamierza dokonywać żadnych istotnych zmian w rodzaju lub zakresie operacji prowadzonych obecnie przez Spółkę. Ponadto, Wzywający nie zamierza dokonywać zmian w składzie Zarządu Spółki i nie przewiduje innych zmian mogących mieć istotny wpływ na jej pracowników.

Wzywający zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki dywidendowej Spółki, w tym do zmniejszenia albo zawieszenia wypłacanej przez Spółkę dywidendy, co będzie mogło nastąpić w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Będzie to ponadto uzależnione od możliwości rozwoju i wzrostu Spółki, występowania ewentualnych okazji inwestycyjnych, jak również jej potrzeb finansowych.

Intencją Wzywającego jest nabycie 100% Akcji Spółki. Faktyczna liczba Akcji, które zostaną nabyte będzie zależała od odpowiedzi akcjonariuszy Spółki na Wezwanie. Jeżeli w wyniku Wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup Akcji należących do pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Ponadto Wzywający zamierza podjąć działania mające na celu wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie Akcji z obrotu, o ile będzie dozwolone przez prawo, będzie wymagało uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do Spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje, a informacja dotycząca zamiarów Wzywającego została przedstawiona w pkt 26.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Wzywający nie przewiduje możliwości odstąpienia od Wezwania.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci gwarancji bankowej udzielonej przez Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Omniturm, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt nad Menem, Niemcy, wystawionej w walucie PLN.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania.

30. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

A. Umowa inwestycyjna zawarta przez Wzywającego z wybranymi akcjonariuszami Spółki

W dniu 24 marca 2023 r. Wzywający zawarł z akcjonariuszami Spółki - Krzysztofem Foltą, Piotrem Nosalem, Maciejem Posadzym, Piotrem Tokarczukiem, Ewą Foltą oraz Krzysztofem Wieczorkowskim („Akcjonariusze”) umowę inwestycyjną dotyczącą ogłoszenia przez Wzywającego Wezwania i zobowiązania się Akcjonariuszy do zbycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Wezwanie („Umowa Inwestycyjna”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną, cena akcji Spółki w Wezwaniu wyniesie 50,69 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 69/100) za jedną akcje Spółki.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Akcjonariusze zobowiązali się do złożenia w odpowiedzi na Wezwanie, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. na datę Umowy Inwestycyjnej łącznie 8.604.681 akcji Spółki reprezentujących 38,76% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 8.604.681 głosów stanowiących 38,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (i) Krzysztof Folta zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 4.600.000 akcji Spółki reprezentujących 20,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.600.000 głosów stanowiących 20,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (ii) Piotr Nosal zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 14.241 akcji Spółki reprezentujących 0,06% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 14.241 głosów stanowiących 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (iii) Maciej Posadzy zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 183.626 akcji Spółki reprezentujących 0,83% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 183.626 głosów stanowiących 0,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (iv) Piotr Tokarczuk zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 202.000 akcji Spółki reprezentujących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 202.000 głosów stanowiących 0,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (v) Ewa Folta zobowiązała się do złożenia zapisów na sprzedaż 604.814 akcji Spółki reprezentujących 2,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 604.814 głosów stanowiących 2,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (vi) Krzysztof Wieczorkowski zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 3.000.000 akcji Spółki reprezentujących 13,51% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 3.000.000 głosów stanowiących 13,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umowa Inwestycyjna przewiduje możliwość odstąpienia od niej między innymi w przypadku (i) nieuzyskania przez Wzywającego Zgody na Koncentrację do dnia 31 grudnia 2023 (możliwość odstąpienia przewidziana na rzecz każdej ze stron Umowy Inwestycyjnej); (ii) gdy którykolwiek z Akcjonariuszy nie złoży ważnych zapisów na sprzedaż akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie (możliwość odstąpienia przewidziana na korzyść Wzywającego).

Ponadto, Wzywający oraz Akcjonariusze będący członkami Zarządu Spółki zobowiązali się, że w przypadku rozliczenia Wezwania skutkującego przejęciem kontroli nad Spółką przez Wzywającego, Spółka w ciągu 3 miesięcy od rozliczenia Wezwania dokona rozliczenia programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce uchwałą nr 5/23.10.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menedżerów Spółki oraz członków zarządów jej spółek zależnych ("Program Motywacyjny") i zaoferuje wszystkie akcje objęte Programem Motywacyjnym, tj. 1.100.800 akcji Spółki jego uczestnikom, zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, zaś Akcjonariusze i pozostali uczestnicy Programu Motywacyjnego zobowiązali się, że w przypadku rozliczenia Programu Motywacyjnego, sprzedadzą na rzecz Wzywającego wszystkie akcje objęte przez nich w ramach Programu Motywacyjnego za cenę określoną w Wezwaniu.

B. Umowy przedwstępne z uczestnikami programu motywacyjnego przyjętego w Spółce

W dniu 24 marca 2023 r. Wzywający zawarł ze wszystkimi uczestnikami Programu Motywacyjnego przedwstępne umowy sprzedaży łącznie 1.100.800 akcji Spółki za cenę 50,69 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 69/100) za jedną akcję („Umowy Przedwstępne”). Na podstawie Umów Przedwstępnych, Wzywający i wszyscy uczestnicy Programu Motywacyjnego zobowiązali się do zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży akcji wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wpisania tych akcji do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowy Przedwstępne wejdą w życie pod warunkiem przejęcia przez Wzywającego kontroli nad Spółką, która to kontrola rozumiana jest jako osiągnięcie lub przekroczenie przez Wzywającego progu co najmniej 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

C. Umowa zobowiązująca Jana Walulika do złożenia odpowiedzi na Wezwanie

W dniu 24 marca 2023 r. Wzywający zawarł z akcjonariuszem Spółki – Janem Walulikiem umowę zobowiązującą („Umowa Zobowiązująca"), w której Jan Walulik zobowiązał się wobec Wzywającego do złożenia w odpowiedzi na Wezwanie, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, zapisów na sprzedaż 710.400 akcji Spółki reprezentujących 3,20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 710.400 głosów stanowiących 3,20%. W Umowie Zobowiązującej Jan Walulik zobowiązał się ponadto nie wycofać ani nie uchylić od skutków zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie, chyba że Wzywający odstąpi od Wezwania.

D. Prawo właściwe

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania.

Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu (z zastrzeżeniem Wzywającego). Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłoby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego niniejszego dokumentu, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

E. Pozostałe kwestie dotyczące Wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 15 powyżej, tj. po godzinie 12:00 (CET) czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wezwanie, wraz z ewentualnymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku nie dojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procedury składania zapisów w odpowiedzi na Wezwanie można uzyskać telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego pod następującymi numerami: (+48) 691 510 168, (+48) 607 082 607.

Zastrzeżenie prawne

Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, ani Podmiotu Pośredniczącego.

Podpis osoby działającej w imieniu Wzywającego i podmiotu nabywającego

________________

Filip Krężel - pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego

________________

Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

________________

Arkadiusz Bociąga - pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz
simonsoft8
termin ustalić sędzia

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki