REKLAMA

WIKANA: wyniki finansowe

2021-05-29 23:57
publikacja
2021-05-29 23:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-03 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 64 028 29 243 14 004 6 652
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 812 7 154 4 552 1 627
III. Zysk (strata) brutto 19 787 5 596 4 328 1 273
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj 15 222 5 498 3 329 1 251
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 416 -3 397 966 -773
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -168 -101 -37 -23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 638 333 -4 295 76
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -15 390 -3 165 -3 336 -720
X. Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
XI. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r.
XII. Aktywa razem 206 562 229 427 44 324 50 398
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 581 181 249 30 809 39 815
XIV. Zobowiązania długoterminowe 65 149 42 306 13 980 9 293
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 78 432 138 943 16 830 30 521
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 62 981 47 759 13 514 10 583
XVII. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XVIII. Kapitał zakładowy 39 530 39 530 8 482 8 482
XIX. Liczba akcji (w szt.) 19 765 064 19 765 064 19 765 064 19 765 064
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 0,76 0,17 0,27 0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,19 2,42 0,68 0,52
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
XXIII. Dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2021-01-01 od 2020-01-01
XXIV. do 2021-03-31 do 2020-03-31 do 2021-03-31 do 2020-03-31
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 27 270 1 034 5 964 235
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 456 1 731 1 631 394
XXVII. Zysk (strata) brutto 6 670 1 514 1 459 344
XXVIII. Zysk (strata) netto 2 129 1 514 466 344
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 464 2 726 4 257 620
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 518 -496 -5 800 -113
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 357 -2 321 1 172 -528
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 697 -91 -371 -21
XXXIII. Dane Bilansowe na dzień na dzień na dzień na dzień
XXXIV. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r. 31.03.2021 r. 31.12.2020 r.
XXXV. Aktywa razem 101 602 49 018 21 802 10 768
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 399 15 688 12 531 3 447
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 35 803 1 622 7 683 356
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 596 14 066 4 849 3 090
XXXIX. Kapitał własny 42 203 41 076 9 056 9 023
XL. Kapitał zakładowy 39 530 39 530 8 482 8 482
XLI. Liczba akcji (w szt.) 19 765 064 19 765 064 19 765 064 19 765 064
XLII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 0,08 0,02 0,02
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,14 2,08 0,46 0,46
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu - wg średniego kursu NBP</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązującego
na 31 marca 2021 r.: 4,6603 EUR/PLN (na 31 grudnia 2020</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku:
4,6148 EUR/PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">całkowitych
dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych - wg kursu</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów walut ustalonych przez</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca I kwartału 2021 r.:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,5721
EUR/PLN (po I kwartale 2020 r.: 4,3963 EUR/PLN).</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 1Q2021.pdfRaport za 1Q2021.pdf Raport 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2021-05-29 Paweł Chołota Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki