PILNE

WIKANA: wyniki finansowe

2020-04-30 19:00
publikacja
2020-04-30 19:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Interesariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_i_ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_WIKANA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_WIKANA_SA_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 222 10 668 749 2 500
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 834 922 426 216
III. Zysk (strata) brutto 910 -97 211 -23
IV. Zysk (strata) netto 503 -97 117 -23
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 749 -2 404 174 -564
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 615 2 905 375 681
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 292 -492 -532 -115
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 72 9 17 2
IX. Aktywa razem 49 521 52 240 11 629 12 149
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 645 20 103 4 144 4 675
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 623 5 192 616 1 270
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 022 14 911 3 528 3 468
XIII. Kapitał własny 31 876 32 137 7 485 7 474
XIV. Kapitał zakładowy 40 030 40 030 9 400 9 309
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 20 014 797 20 014 797 20 014 797
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,00 0,01 -0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,59 1,61 0,37 0
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -


Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2019 - 4,2585, 2018 - 4,3000
zł.


Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych: 2019 - 4,3018, 2018 - 4,2669 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Interesariuszy.pdfList do Interesariuszy.pdf List do Interesariuszy
Oswiadczenia i ocena RN.pdfOswiadczenia i ocena RN.pdf Oswiadczenia i ocena RN
Sprawozdanie z badania_WIKANA S.A..pdfSprawozdanie z badania_WIKANA S.A..pdf Sprawozdanie z badania_WIKANA S.A.
Sprawozdanie finansowe WIKANA SA za 2019 r.pdfSprawozdanie finansowe WIKANA SA za 2019 r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z dzialalnosci za 2019 r..pdfSprawozdanie z dzialalnosci za 2019 r..pdf Sprawozdanie z dzialalnosci

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-04-30 Paweł Chołota Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Grzegorz Witek Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki