REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 07:37
publikacja
2021-04-28 07:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
wlt_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wlt_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 817 302,00 2 343 188,00 406 174,00 544 699,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 017,00 89 687,00 8 273,00 20 849,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 992,00 80 474,00 4 468,00 18 707,00
IV. Zysk (strata) netto 27 292,00 57 891,00 6 100,00 13 457,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 194,00 108 143,00 33 345,00 25 139,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 790,00 -82 569,00 -15 375,00 -19 194,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 423,00 -1 779,00 -11 270,00 -414,00
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 981,00 23 795,00 6 701,00 5 531,00
IX. Aktywa, razem 1 479 268,00 1 397 778,00 320 549,00 328 232,00
X. Zobowiązania długoterminowe 366 413,00 383 668,00 79 400,00 90 095,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 685 173,00 610 685,00 148 473,00 143 404,00
XII. Kapitał własny 427 682,00 403 425,00 92 676,00 94 734,00
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 403 749,00 377 096,00 87 490,00 88 551,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 60 375 000,00 60 375 000,00 60 375 000,00 60 375 000,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,95 0,12 0,22
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (zł/EUR) 0,52 0,95 0,12 0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
wlt_2020-12-31.zipwlt_2020-12-31.zip SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 zip
wlt_2020-12-31.zip.XAdESwlt_2020-12-31.zip.XAdES SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2020 zip xades
Wielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtmlWielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml Sprawozdanie biegłego BSSF xhtml
Wielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdESWielton_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent_ESEF.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego BSSF xades
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtmlWielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. xhtml
Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdESWielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. xades
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtmlWielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml Raport niefinansowy za 2020 r. xhtml
Wielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdESWielton_raport_niefinansowy_2020.xhtml.XAdES Raport niefinansowy za 2020 r. xades
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtmlINFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPR. FIRMY AUDYTORSKIEJ xhtml
INFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdESINFORMACJA_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ_27042021.xhtml.XAdES INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPR. FIRMY AUDYTORSKIEJ xades
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtmlOCENA_RADY_NADZORCZEJ_WRAZ_Z_UZASADNIENIEM_27042021.xhtml OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM xhtml
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtmlOSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU_23042021.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPR. KA xhtml
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtmlOSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPR. RZETELNOŚCI xhtml
OSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdESOSWIADCZENIE_ZARZADU_WIELTON_SA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_2020_27042021.xhtml.XAdES OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPR. RZETELNOŚCI xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki