REKLAMA

WASKO S.A.: wyniki finansowe

2020-05-22 07:58
publikacja
2020-05-22 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WASKO_QSR1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO
I. Przychody netto ze sprzedaży 85 352 62 322 19 415 14 501
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 875 -1 405 426 -327
III. Zysk (strata) brutto 2 003 -1 330 456 -309
IV. Zysk (strata) netto 1 394 -1 205 317 -280
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 441 -1 216 328 -283
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 530 -2 478 -5 352 -577
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 830 -2 572 -416 -598
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 553 -1 649 2 628 -384
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -13 807 -6 699 -3 141 -1 559
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2020 oraz na dzień 31.12.2019
X. Aktywa razem 372 430 395 932 81 811 92 975
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 729 13 343 1 917 3 133
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 125 407 145 689 27 548 34 211
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 233 583 232 142 51 311 54 513
XIV. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 20 031 21 413
XV. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 -0,01 0,00 0,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,56 2,55 0,56 0,60
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 49 789 39 325 11 325 9 150
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 907 -3 462 206 -806
XX. Zysk (strata) brutto 849 -3 513 193 -817
XXI. Zysk (strata) netto 607 -2 892 138 -673
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 191 3 592 -4 138 836
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 828 -1 221 -643 -284
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 778 -1 560 2 679 -363
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -9 241 811 -2 102 189
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2020 oraz na dzień 31.12.2019
XXVI. Aktywa razem 302 553 323 172 66 462 75 889
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 5 933 10 602 1 303 2 490
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 106 355 122 912 23 363 28 863
XXIX. Kapitał własny 190 265 189 658 41 795 44 536
XXX. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 20 031 21 413
XXXI. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 -0,03 0,00 -0,01
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,09 2,08 0,46 0,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WASKO_QSR1_2020.pdfWASKO_QSR1_2020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Michał Mental Członek Zarządu
2020-05-22 Tomasz Macalik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki