REKLAMA

VERCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-16 21:37
publikacja
2021-11-16 21:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
vercom_2021_q3_ssf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
vercom_q3_2021_jsf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_vercom_q3_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 122 449 73 205 26 862 16 858
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 20 323 15 523 4 458 3 575
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 18 923 14 927 4 151 3 438
IV. Zysk/strata netto 16 289 13 556 3 573 3 122
V. Liczba akcji 16 020 321 14 622 573 16 020 321 14 622 573
VI. Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 1,02 0,93 0,22 0,21
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19 121 17 209 4 195 3 963
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -69 729 -1 860 -15 296 -428
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 150 907 -12 509 33 105 -2 881
X. Przepływy pieniężne netto ogółem 100 299 2 840 22 003 654
XI. Stan na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XII. Aktywa trwałe 110 230 68 017 23 793 14 739
XIII. Aktywa obrotowe 173 186 36 435 37 382 7 895
XIV. Aktywa ogółem 283 416 104 452 61 175 22 634
XV. Kapitał podstawowy 369 299 80 65
XVI. Kapitał własny 198 983 25 741 42 950 5 578
XVII. Zobowiązania razem 84 433 78 711 18 225 17 056
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 43 058 47 283 9 294 10 246
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 41 375 31 428 8 931 6 810
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 283 416 104 452 61 175 22 634
XXI. Liczba akcji 16 020 321 14 622 573 16 020 321 14 622 573
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 12,42 1,76 2,68 0,38
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,6329 4,6148
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,5585 4,3424
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
vercom_2021_q3_ssf_signed.pdfvercom_2021_q3_ssf_signed.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Vercom
vercom_q3_2021_jsf_signed.pdfvercom_q3_2021_jsf_signed.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Vercom
raport_vercom_q3_2021_signed.pdfraport_vercom_q3_2021_signed.pdf Raport Kwartalny Grupy Vercom

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Krysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
2021-11-16 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz
2021-11-16 Tomasz Pakulski Członek Zarządu Tomasz Pakulski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki