REKLAMA
ZAGŁOSUJ

VERCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-08-31 22:40
publikacja
2021-08-31 22:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q2_2021_Vercom.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
vercom_2021_q2_ssf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
vercom_2021_q2_jsf_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 78 152 50 363 17 187 11 340
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 14 150 10 116 3 112 2 278
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 13 107 9 666 2 882 2 176
IV. Zysk/strata netto 11 502 8 744 2 529 1 969
V. Liczba akcji 14 832 739 14 764 244 14 832 739 14 764 244
VI. Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 0,78 0,59 0,17 0,13
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 228 18 303 2 909 4 121
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 062 -1 210 -234 -272
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 150 995 -11 790 33 206 -2 655
X. Przepływy pieniężne netto ogółem 163 161 5 303 35 882 1 194
XI. Stan na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XII. Aktywa trwałe 67 797 68 017 14 997 14 739
XIII. Aktywa obrotowe 199 673 36 435 44 168 7 895
XIV. Aktywa ogółem 267 470 104 452 59 164 22 634
XV. Kapitał podstawowy 369 299 82 65
XVI. Kapitał własny 192 864 25 741 42 661 5 578
XVII. Zobowiązania razem 74 606 78 711 16 503 17 056
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 43 725 47 283 9 672 10 246
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 881 31 428 6 831 6 810
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 267 470 104 452 59 164 22 634
XXI. Liczba akcji 14 832 739 14 764 244 14 832 739 14 764 244
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 13,00 1,74 2,88 0,38Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 


4,5208


4,6148
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 


4,5472


4,4413
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_Q2_2021_Vercom.pdfRaport_Q2_2021_Vercom.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za I półrocze roku obrotowego zakończone 30 czerwca 2021 .r
vercom_2021_q2_ssf_signed.pdfvercom_2021_q2_ssf_signed.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vercom S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
vercom_2021_q2_jsf_signed.pdfvercom_2021_q2_jsf_signed.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
Vercom_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdfVercom_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
Vercom_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfVercom_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2021-08-31 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Robert Stasik
2021-08-31 Tomasz Pakulski Członek Zarządu Tomasz Pakulski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki