30,6000 zł
-4,37% -1,4000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Unimot_-_Skonsolidowany_raport_I_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 868 653 677 437 202 116 162 128
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 18 422 (5 486) 4 286 (1 313)
III. Zysk/(strata) brutto 20 164 (2 429) 4 692 (581)
IV. Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 16 222 (1 704) 3 774 (408)
V. Zysk/(strata) netto 16 335 (1 966) 3 801 (471)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 820 (9 151) 9 032 (2 190)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 100 (1 448) 23 (347)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 125) (3 483) (727) (834)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 32 971 (13 118) 7 672 (3 139)
X. Aktywa, razem 648 860 603 285 150 852 140 299
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 439 280 410 040 102 127 95 358
XII. Zobowiązania długoterminowe 35 030 13 679 8 144 3 181
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 404 250 396 361 93 983 92 177
XIV. Kapitał własny 209 580 193 245 48 725 44 941
XV. Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 906 1 907
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XVII. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 1,98 (0,21) 0,46 (0,05)
XVIII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 1,98 (0,21) 0,46 (0,05)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 25,56 23,57 5,94 5,48
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 25,56 23,57 5,94 5,48

*
Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.
**
na 31.03.2019 r. liczba akcji 
użyta do wyliczenia zysku na jedną
akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198
tys. sztuk**
na 31.03.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję
zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys.
sztuk***
na 31.03.2019 r. liczba akcji 
użyta do wyliczenia wartości
księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8
198 tys. sztuk***
na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz
rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Unimot - Skonsolidowany raport I kw 2019.pdfUnimot - Skonsolidowany raport I kw 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Adam Sikorski Prezes Zarządu
2019-05-14 Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-14 Marek Moroz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.