REKLAMA

TXM S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 17:30
publikacja
2020-11-27 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_3Q2020_TXM_20201127.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_Zarzadu_TXM_3Q2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 586 167 517 22 869 38 880
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (22 409) (33 063) (5 045) (7 674)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (10 163) (42 527) (2 288) (9 870)
IV. Zysk (strata) netto (10 163) (48 758) (2 288) (11 316)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy (10 163) (48 758) (2 288) (11 316)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 734 26 391 2 191 6 125
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 305 (1 721) 69 (399)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 714) (24 807) (2 412) (5 758)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (675) (137) (152) (32)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (0,01) (1,41) 0,00 (0,01)
wg stanu na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 84 814 124 111 18 736 29 144
XII. Aktywa obrotowe 31 758 46 938 7 016 11 022
XIII. Aktywa trwałe 53 056 77 173 11 720 18 122
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 808 210 333 24 257 49 391
XV. Zobowiazania długoterminowe 43 060 29 578 9 512 6 946
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 66 748 63 604 14 745 14 936
XVII. Kapitał własny (24 994) (86 221) (5 521) (20 247)
XVIII. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 182 18 265
XIX. Liczba akcji 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (0,04) - (0,01)


Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN
/ EUR i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1
stycznia do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do
30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF 3Q2020 TXM 20201127.pdfSF 3Q2020 TXM 20201127.pdf sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020
Spr Zarządu TXM 3Q2020.pdfSpr Zarządu TXM 3Q2020.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki