0,1000 zł
-0,99% -0,0010 zł
TXM SA (TXM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
01_F_Spr_Zarzadu_GK_TXM_1H2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02__F_SSF_1H2017_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_PKF_Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_i__SSF_GK_TXM_06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-29
TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-120 Andrychów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 140A
(ulica) (numer)
+48 33 870 6565 +48 33 870 6565
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6760077170 008368656
(NIP) (REGON)
PKF CONSULT SP. Z O.O. SP.K.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 168 622 167 935 39 700 38 337
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (14 489) 5 457 (3 411) 1 246
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (14 580) 5 172 (3 433) 1 181
IV. Zysk (strata) netto (12 200) 4 128 (2 872) 942
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (12 563) 4 128 (2 958) 942
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 009) 4 212 (1 886) 962
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 312) (7 468) (1 721) (1 705)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 343 (2 969) 2 671 (678)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 977) (6 225) (936) (1 421)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,36) 0,14 (0,09) 0,03
XI. wg stanu na dzień 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XII. Aktywa razem 196 152 176 868 46 410 39 966
XIII. Aktywa obrotowe 127 925 114 906 30 267 25 964
XIV. Aktywa trwałe 68 227 61 962 16 143 14 001
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 892 111 137 33 809 25 113
XVI. Zobowiazania długoterminowe 1 112 1 499 263 339
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 780 109 638 33 545 24 774
XVIII. Kapitał własny 53 260 65 731 12 601 14 853
XIX. Kapitał zakładowy 66 880 58 880 15 824 13 305
XX. XX. Liczba akcji 33 440 000 29 440 000 33 440 000 29 440 000
XXI. XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,59 2,23 0,38 0,50
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 166 633 167 935 39 232 38 337
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (17 166) 5 457 (4 042) 1 246
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (17 542) 5 172 (4 130) 1 181
XXV. Zysk (strata) netto (14 669) 4 128 (3 454) 942
XXVI. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (14 669) 4 128 (3 454) 942
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 423) 4 212 (1 041) 962
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 843) (7 468) (1 611) (1 705)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 343 (2 969) 2 671 (678)
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 357 (6 225) 790 (1 421)
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,44) 0,14 (0,10) 0,03
XXXII. wg stanu na dzień 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XXXIII. Aktywa razem 190 793 175 424 45 142 39 639
XXXIV. Aktywa obrotowe 133 652 125 693 31 622 28 402
XXXV. Aktywa trwałe 57 141 49 731 13 520 11 237
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 252 110 214 33 184 24 904
XXXVII. Zobowiazania długoterminowe 1 680 2 099 397 474
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 138 572 108 115 32 786 24 430
XXXIX. Kapitał własny 50 541 65 210 11 958 14 735
XL. Kapitał zakładowy 66 880 58 880 15 824 13 305
XLI. Liczba akcji 33 440 000 29 440 000 33 440 000 29 440 000
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 2,22 0,36 0,50


Powyższe dane finansowe za 2 kwartał 2017 oraz 2016 roku rok zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2017 roku – 4,22265 PLN / EUR, i na
dzień 30 czerwca 2016 roku - 4,4255 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku) –
4,2474 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku) - 4,3805 PLN
/ EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01 F Spr Zarządu GK TXM 1H2017.pdf01 F Spr Zarządu GK TXM 1H2017.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej TXM 1 połowa roku 2017
02 F SSF 1H2017 TXM.pdf02 F SSF 1H2017 TXM.pdf Skrócone Środroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 1 połowę roku 2017
03 PKF Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF i SSF GK TXM 06.2017.pdf03 PKF Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF i SSF GK TXM 06.2017.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 Marcin Łuzniak Wiceprezes Zarządu
2017-08-29 Krzysztof Tomczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.