REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-24 21:08
publikacja
2021-05-24 21:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021v2.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 16 818 892 3 678 203
II. Koszty sprzedanych produktów i usług 14 267 1 730 3 120 394
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 551 (838) 558 (191)
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 223 937 267 213
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 329 (1 775) 291 (404)
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 429 (1 390) 312 (316)
VII. Zysk (strata) netto 433 (1 624) 95 (369)
VIII. Stan na dzień: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
IX. Aktywa trwałe 58 249 57 823 12 499 12 530
X. Aktywa obrotowe 49 047 57 817 10 524 12 529
XI. Aktywa razem 107 296 115 640 23 023 25 059
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 58 874 58 342 12 633 12 642
XIII. Zobowiązania długoterminowe 29 216 29 173 6 269 6 322
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 286 28 106 4 138 6 090
XV. Zobowiązania razem 48 502 57 280 10 408 12 412
XVI. Pasywa razem 107 296 115 640 23 023 25 059
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021.BES-sig.pdfSkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021.BES-sig.pdf Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2021 Tower Investments
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021v2.xhtmlSkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTowerGroup_03_2021v2.xhtml Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2021 Tower Investments XHTML
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy 1Q2021 TISA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki