REKLAMA

TENDERHUT S.A.: wyniki finansowe

2023-10-02 18:29
publikacja
2023-10-02 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_okresowy_Grupy_TenderHut_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_TH_RAP_PSSF_MSSF_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TH_RAP_PSF_MSSF_1H_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 28 941 33 210 6 274 7 153
II. Zysk / strata z działalności operacyjnej -8 108 522 -1 758 112
III. EBITDA* -7 606 1 030 -1 649 222
IV. Zysk / strata przed opodatkowaniem -8 402 1 009 -1 821 217
V. Zysk / strata z działalności kontynuowanej -7 889 195 -1 710 42
VI. Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia -1 306 742 -283 160
VII. Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -7 930 1 261 -1 719 272
VIII. Zysk /strata netto na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (zł / EUR) - 3,88 0,63 - 0,84 0,14
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 519 -433 -1 630 -93
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 582 -7 156 -343 -1 541
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 652 511 1 008 110
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -4 449 -7 079 -964 -1 525
XIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIV. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XV. Aktywa / Pasywa razem 37 151 47 561 8 348 10 141
XVI. Aktywa trwałe 20 248 18 917 4 550 4 034
XVII. Aktywa obrotowe 16 903 28 644 3 798 6 108
XVIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 76 2 509 17 535
XIX. Kapitał własny 23 473 34 810 5 274 7 422
XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 678 12 751 3 074 2 719
XXI. Zobowiązania długoterminowe 595 740 134 158
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 083 12 011 2 940 2 561
XXIII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 170 1 171 38 250


*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o
amortyzację.


Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR
ustalanych przez NBP w szczególności:


·dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca
2023 roku – 4,6130 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku –
4,6427 EUR/PLN;


·dla pozycji aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2023 roku – 4,4503
EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport okresowy Grupy TenderHut H1_2023.pdfRaport okresowy Grupy TenderHut H1_2023.pdf Raport okresowy Grupy TenderHut H1 2023
GK TH_RAP_PSSF_MSSF 1H 2023.pdfGK TH_RAP_PSSF_MSSF 1H 2023.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego GTH
TH_RAP_PSF_MSSF_1H 2023.pdfTH_RAP_PSF_MSSF_1H 2023.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego TH

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki